ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိေစေရး သမၼတေတြ႕ဆုံ ၫႊန္ၾကား

(၂၀၂၀)ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပး ခြင့္မဆုံးရႈံးရန္၊ တပ္မေတာ္သား မ်ား၊ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသန္ စြမ္းမ်ားကို လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆုံးရႈံး ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လို ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က လမ္းၫႊန္မွာၾကားလိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။မည္သူမဆို ဆႏၵမဲေပးပိုင္ ခြင့္၊ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပိုင္ခြင့္ကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ဩ ဇာသုံး ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ လူမ်ိဳး ေရး၊ ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပ ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္၊ မေပးရန္ ေျပာ ဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ လႈံ႕ ေဆာ္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္၊

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ျပားေစရန္ ေဟာေျပာျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ျဖန႔္ ခ်ိျခင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း စသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အ ညီကိုင္တြယ္ရန္ သမၼတက လမ္း ၫႊန္သည္။မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆုံးရႈံးေစေရး အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း၊ ႐ုပ္သံမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ရန္၊ ေကာ္မရွင္ ကထုတ္ ျပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန႔္မ်ား ကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးရန္ သမၼတက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးခြင့္ မဆုံးရႈံးေစေရးအတြက္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ မွတ္ပုံတင္မရွိ ေသးသူမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်၍ ေျမ ျပင္ကြင္းဆင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းကိုလည္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးႏိုင္ ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဦးဝင္းျမင့္ က လမ္းၫႊန္သည္။လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ် တသည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံး က်ရာက႑ မွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ယမန္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားသည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္ ။လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ တြင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾက ညာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို ပထ မဆုံး ေခၚယူေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဟု သႏၷိ ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက ပါတီ စုံဒီမိုကေရစီအေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ မ်ားစြာ အေျခခံက်ေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္း ျမင့္ကေျပာၾကားသည္ဟု သမၼတ ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စံငါး ခ်က္အတိုင္း သမာသမတ္က် စြာ တက္ညီလက္ညီေဆာင္႐ြက္ၾက ရန္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္းက်ရာ က႑မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးေစလို ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္တြန္းသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ရမည္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိေစရမည္၊ အမ်ားယုံၾကည္ လက္ခံႏိုင္မႈရွိေစရမည္၊ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္မဲရလဒ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစရမည္ဟု စံငါးခ်က္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ သည္။စံငါးခ်က္ ျပည့္မီရန္ ဟန္ျပ မဟုတ္စံျပျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ အားလုံးဥပေဒႏွင့္အ ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒ နည္း ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္သူအား လုံး ေက်ညက္စြာ ေလ့လာသိရွိ ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီး ေၾကာင္း’’ သမၼတကမွာၾကားသည္ ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ၎ ၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကို မဲ႐ုံမႉး၊ ဒုမဲ႐ုံမႉးႏွင့္ မဲ႐ုံအ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန႔္အပ္ႏိုင္ေရး ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း ႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္တြန္းသည္။ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ ရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ သမၼတက မွာ ၾကားသည္။ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမုန္းစကား မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီ ၫြတ္မႈ ထိခိုက္ေစသည့္ စကား မ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးပဋိ ပကၡျဖစ္ေစသည့္ စကားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ သမၼတက ဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

REF: 7DAY DAILY

UNICODE

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဝန်ကြီးများကို ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်မျှတမှုရှိစေရေး သမ္မတတွေ့ဆုံ ညွှန်ကြား

(၂၀၂၀)ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်း မဲပေး ခွင့်မဆုံးရှုံးရန်၊ တပ်မတော်သား များ၊ နိုင်ငံပြင်ပရောက်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မသန် စွမ်းများကို လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံး အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လို ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က လမ်းညွှန်မှာကြားလိုက် ကြောင်း သိရသည်။မည်သူမဆို ဆန္ဒမဲပေးပိုင် ခွင့်၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ ပိုင်ခွင့်ကို အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ခြိမ်း ခြောက်ခြင်း၊ မလျော်ဩ ဇာသုံး ခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း၊ လူမျိုး ရေး၊ ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြ ပြီး ဆန္ဒမဲပေးရန်၊ မပေးရန် ပြော ဆိုခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ကြေညာ ချက်ထုတ်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ လှုံ့ ဆော်ခြင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန်၊

ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်ပြားစေရန် ဟောပြောခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ဖြန့် ချိခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် အားထုတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ခြင်း စသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကိုလည်း ဥပဒေနှင့်အ ညီကိုင်တွယ်ရန် သမ္မတက လမ်း ညွှန်သည်။မဲပေးပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း၊ ရုပ်သံများ၊ ဇာတ်လမ်းများနှင့် သီချင်းများ ထုတ်လွှင့်ရန်၊ ကော်မရှင် ကထုတ် ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ ကြေညာချက်များနှင့် အမိန့်များ ကို သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြပေးရန် သမ္မတက ပြောသည်။

နိုင်ငံသားများ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ချက် နှင့်ညီညွတ်သည့် မှတ်ပုံတင်မရှိ သေးသူများကို စီမံချက်ချ၍ မြေ ပြင်ကွင်းဆင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေး ရန်၊ ဖြစ်နိုင်ပါက အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းကိုလည်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ထုတ်ပေးနိုင် ရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဦးဝင်းမြင့် က လမ်းညွှန်သည်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှ တသည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရေး အတွက် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး ကျရာကဏ္ဍ မှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ယမန်နေ့တွင် တိုက်တွန်းပြော ကြားသည်။

သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ် စေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ ချုပ်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များကို ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ် သည် ။လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် တွင် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု ကြေ ညာပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကို ပထ မဆုံး ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ် သည်။

မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်မည်ဟု သန္နိ ဋ္ဌာန်ချထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒီမို ကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်မည် ဆိုပါက ပါတီ စုံဒီမိုကရေစီအထွေ ထွေရွေးကောက်ပွဲသည် များစွာ အခြေခံကျကြောင်း သမ္မတဦးဝင်း မြင့်ကပြောကြားသည်ဟု သမ္မတ ရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ချမှတ်ထားသော စံငါး ချက်အတိုင်း သမာသမတ်ကျ စွာ တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်ကြ ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ မှ တာဝန်ရှိသူများကလည်းကျရာ ကဏ္ဍမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးစေလို ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုက်တွန်းသည်။

ကော်မရှင်သည် ရွေး ကောက်ပွဲများကို ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်ရမည်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားမျှတရမည်၊ ပွင့်လင်းမြင် သာမှုရှိစေရမည်၊ အများယုံကြည် လက်ခံနိုင်မှုရှိစေရမည်၊ မဲဆန္ဒ ရှင်ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့်မဲရလဒ် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်စေရမည်ဟု စံငါးချက် သတ်မှတ်ထား ခြင်းဖြစ် သည်။စံငါးချက် ပြည့်မီရန် ဟန်ပြ မဟုတ်စံပြဖြစ်အောင် ဆောင် ရွက်ရာတွင် အားလုံးဥပဒေနှင့်အ ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေ နည်း ဥပဒေများကို သက်ဆိုင်သူအား လုံး ကျေညက်စွာ လေ့လာသိရှိ ထားရန် အလွန်အရေးကြီး ကြောင်း’’ သမ္မတကမှာကြားသည် ဟု ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ၎င်း ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသား ထားသည်။

ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ ကို မဲရုံမှူး၊ ဒုမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအ ဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်နိုင်ရေး ကူညီပေးစေလိုကြောင်း နှင့် ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ လုပ် ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းများပေးရန် လိုအပ် ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုက်တွန်းသည်။ထို့အပြင် ကျန်းမာရေးဝန် ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင် ရန် ဆောင်ရွက် ပေးရန် သမ္မတက မှာ ကြားသည်။ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် အမုန်းစကား များ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီ ညွတ်မှု ထိခိုက်စေသည့် စကား များ၊ လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိ ပက္ခဖြစ်စေသည့် စကားများကို ဖယ်ရှားပေးရန် သမ္မတက ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။

REF:   7DAY  DAILY

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *