ေဒၚလာ (၂၃) ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ (F-35) တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ USအတည္ျပဳ

ထိုင္ဝမ္ အနီး တ႐ုတ္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္ က ပုံမွန္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ လာမႈႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ေနရစဥ္ ထိုင္ဝမ္က ၎၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ထိုင္ဝမ္စစ္တပ္သည္ ေကာင္းမြန္ စြာ ေလ့က်င့္ ထားၿပီး အေမရိ ကန္ ထုတ္ အႀကီးစား စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ ထားစဥ္ တ ႐ုတ္ တြင္ မူ အလြန္ အမင္း အင္အား သာလြန္ ေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား အျပင္ ျပည္တြင္း ထုတ္ စတဲ့ တိုက္ ေလယာဥ္ ကဲ့သို႔ ေသာ အဆင့္ျမင့္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ကို တပ္ဆင္ ထား သည္။ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ သို႔ ေဒၚ လာ (၂၃) ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ (F-35)တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္ ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ ငံျခားေရး ဌာနက ဇူလိုင္ (၉) ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဝယ္ယူရန္ ေတာင္းဆို ထားမႈတြင္ F-35A တိုက္ေလယာဥ္ ၆၃ စင္း၊ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၂၂ စင္း၊ Pratt and Whitney က ထုတ္လုပ္ သည့္ F135 အင္ ဂ်င္ (၁၁၀) အျပင္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈတို႔ ပါဝင္သည့္ အဆိုျပဳထားေသာ ေရာင္း ခ်မႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ (၂၅)ႏွစ္ ၾကာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ယင္း အဆိုျပဳထားသည့္ေရာင္း ခ်မႈသည္ ေဒသတြင္း တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာဟန္ခ်က္ ညီမႈကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(F-35) ဂ်က္ေလယာဥ္ မ်ားကို တကၠဆက္ျပည္ နယ္ Fort Worth ၿမိဳ႕ ရွိ Lockheed Martin စက္႐ုံက ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ ၏ ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ မႈႏွင့္ ေနာက္ ဆုံးအစိတ္ အပိုင္းႏွစ္ခု တပ္ဆင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အီတလီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ စက္႐ုံ မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ သည္။ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ကို ဂ်ပန္ က အာ႐ုံစိုက္ ေနစဥ္ တိုက္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ဒုံးလက္နက္ မ်ား ဝယ္ယူေရး အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ရန္ ရည္ ႐ြယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀/ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ ေရး အသုံးစရိတ္ ကို ေဒၚလာ (၅၀.၃) ဘီလ်ံ အထိ စံခ်ိန္ တင္ တိုးျမႇင့္ ခဲ့ သည္။

တ႐ုတ္ က စစ္တပ္ေခတ္မီ ေစေရးကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အား တုံ႔ျပန္မႈ အျဖစ္ ဂ်ပန္ သည္ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ေနာက္ ထပ္ (၄၂) စင္းအျပင္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း F-35A တိုက္ေလယာဥ္ စုစုေပါင္း (၁၀၅) စင္း အထိ ဝယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ တြင္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ၎၏ လက္နက္ တိုက္ သို႔ ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း ထည့္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ ရာ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္း ကို အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ထိုင္ဝမ္ အတြက္ ေဒၚလာ သန္း (၆၂၀)တန္ဖိုး ရွိ ဒုံးအဆင့္ျမႇင့္ အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္အတည္ ျပဳထိုင္ ဝမ္ အတြက္ Patriot ေျမျပင္ မွ ေဝဟင္ ပစ္ဒုံး မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ သန္း (၆၂၀)တန္ဖိုး ရွိ အဆင့္ျမႇင့္ မည့္ အစီအစဥ္ ကို အေမရိ ကန္ အစိုးရ က အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ယင္း ဝယ္ယူမႈ သည္ တ႐ုတ္ ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ျမင့္တက္ လာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အေမရိကန္ ထံမွ ေနာက္ဆုံး ဝယ္ယူမႈ လည္း ျဖစ္ သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းကို တ႐ုတ္က ၎၏ပိုင္နက္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္အ တြက္ အေမရိကန္က လက္နက္ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ထိုင္ ဝမ္ က ၎၏ Patriot ဒုံးမ်ား ႏွစ္ (၃၀)အသုံးျပဳမႈ ကာ လကို အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ယင္းဒုံး မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားဝယ္ ယူရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္ ဟု အေမ ရိကန္ က ဇူလိုင္ (၉) ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္ ။

Lockheed Martin ကုမၸဏီ သည္ အဓိ က ကန္ထ႐ိုက္ တာျဖစ္ၿပီး ယင္း ဒုံးမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည့္ အစီအစဥ္ အတြက္ ခန႔္မွန္းေျခ ေဒၚ လာ သန္း (၆၂၀)ခန႔္္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့ သည္။ ယင္းလက္နက္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား သည္ ထရန႔္္ အစိုးရ လက္ထက္ အတြင္း ထိုင္ဝမ္ အတြက္ ခုနစ္ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာင္း ခ်မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္ ကာကြယ္ ေရးလုံၿခဳံမႈ အတြက္ အေရးပါသည့္ ဆက္ႏႊယ္ မႈ၊ အေမရိ ကန္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ ရာမိတ္ဖက္ အျဖစ္ ခိုင္မာေတာင့္ တင္းမႈႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေရ လက္ ၾကားႏွင့္ ေဒသ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံ ေရး ကို ပူးတြဲ ထိန္းသိမ္းမႈ တို႔အျဖစ္ ထင္ရွား ေစေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္ ။

crd: Eleven media

UNICODE

ဒေါ်လာ (၂၃) ဘီလျံတန်ဖိုးရှိ (F-35) တိုက်လေယာဉ် များ ဂျပန်နိုင်သို့ ရောင်းချရန် USအတည်ပြု

ထိုင်ဝမ် အနီး တရုတ် လေတပ်နှင့် ရေတပ် က ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ကဲ့သို့သော တရုတ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများ မြင့်တက် လာမှုနှင့် ရင် ဆိုင်နေရစဉ် ထိုင်ဝမ်က ၎င်း၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်သည် ကောင်းမွန် စွာ လေ့ကျင့် ထားပြီး အမေရိ ကန် ထုတ် အကြီးစား စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများဖြင့် တပ်ဆင် ထားစဉ် တ ရုတ် တွင် မူ အလွန် အမင်း အင်အား သာလွန် သော တပ်ဖွဲ့ဝင် များ အပြင် ပြည်တွင်း ထုတ် စတဲ့ တိုက် လေယာဉ် ကဲ့သို့ သော အဆင့်မြင့် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ကို တပ်ဆင် ထား သည်။ဂျပန် နိုင်ငံ သို့ ဒေါ် လာ (၂၃) ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိ (F-35)တိုက်လေယာဉ် များ ရောင်းချရန် အတည်ပြုခဲ့ သည် ဟု အမေရိကန် နိုင် ငံခြားရေး ဌာနက ဇူလိုင် (၉) ရက် တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံက ဝယ်ယူရန် တောင်းဆို ထားမှုတွင် F-35A တိုက်လေယာဉ် ၆၃ စင်း၊ F-35B တိုက်လေယာဉ် ၂၂ စင်း၊ Pratt and Whitney က ထုတ်လုပ် သည့် F135 အင် ဂျင် (၁၁၀) အပြင် လေယာဉ်နှင့် ဆက်စပ် သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများ ပါဝင်ကြောင်း၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အထောက်အကူနှင့် လေ့ကျင့်ပေးမှုတို့ ပါဝင်သည့် အဆိုပြုထားသော ရောင်း ချမှုကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် (၂၅)နှစ် ကြာ မည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ယင်း အဆိုပြုထားသည့်ရောင်း ချမှုသည် ဒေသတွင်း တွင် စစ်ဘက်ဆိုင် ရာဟန်ချက် ညီမှုကို ပြောင်းလဲနိုင်မည် မဟုတ် ဟု နိုင်ငံခြားရေးဌာန က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

(F-35) ဂျက်လေယာဉ် များကို တက္ကဆက်ပြည် နယ် Fort Worth မြို့ ရှိ Lockheed Martin စက်ရုံက ထုတ်လုပ်သော်လည်း လေယာဉ် ၏ ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင် မှုနှင့် နောက် ဆုံးအစိတ် အပိုင်းနှစ်ခု တပ်ဆင်စစ်ဆေးမှုများကို အီတလီနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံ များတွင် လုပ်ဆောင် သည်။မြောက် ကိုရီးယားနှင့် တရုတ် နိုင်ငံတို့၏ ခြိမ်းခြောက် မှု ကို ဂျပန် က အာရုံစိုက် နေစဉ် တိုက် လေယာဉ်နှင့် ဒုံးလက်နက် များ ဝယ်ယူရေး အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ ရန် ရည် ရွယ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀/ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကာကွယ် ရေး အသုံးစရိတ် ကို ဒေါ်လာ (၅၀.၃) ဘီလျံ အထိ စံချိန် တင် တိုးမြှင့် ခဲ့ သည်။

တရုတ် က စစ်တပ်ခေတ်မီ စေရေးကို အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်နေမှု အား တုံ့ပြန်မှု အဖြစ် ဂျပန် သည် F-35B တိုက်လေယာဉ် နောက် ထပ် (၄၂) စင်းအပြင် လာမည့် ဆယ်စုနှစ် အတွင်း F-35A တိုက်လေယာဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၅) စင်း အထိ ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန် တွင် ဂျပန် အစိုးရက ၎င်း၏ လက်နက် တိုက် သို့ လေယာဉ် တင်သင်္ဘောနှစ်စင်း ထည့်သွင်းခြင်း အပါအဝင် ကာကွယ်ရေး ဆိုင် ရာ ငါးနှစ် စီမံကိန်း ကို အတည်ပြုခဲ့ သည်။ထိုင်ဝမ် အတွက် ဒေါ်လာ သန်း (၆၂၀)တန်ဖိုး ရှိ ဒုံးအဆင့်မြှင့် အစီအစဉ်ကို အမေရိကန်အတည် ပြုထိုင် ဝမ် အတွက် Patriot မြေပြင် မှ ဝေဟင် ပစ်ဒုံး များ အတွက် ဒေါ်လာ သန်း (၆၂၀)တန်ဖိုး ရှိ အဆင့်မြှင့် မည့် အစီအစဉ် ကို အမေရိ ကန် အစိုးရ က အတည်ပြုခဲ့ ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။

ယင်း ဝယ်ယူမှု သည် တရုတ် ထံမှ ခြိမ်းခြောက် မှု မြင့်တက် လာမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အတွက် အမေရိကန် ထံမှ နောက်ဆုံး ဝယ်ယူမှု လည်း ဖြစ် သည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်သော ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို တရုတ်က ၎င်း၏ပိုင်နက်ဟု အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်အ တွက် အမေရိကန်က လက်နက်ရောင်းချပေးမှုများကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ထိုင် ဝမ် က ၎င်း၏ Patriot ဒုံးများ နှစ် (၃၀)အသုံးပြုမှု ကာ လကို အထောက် အပံ့ဖြစ်စေရန် ယင်းဒုံး များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အတွက် အစိတ်အပိုင်း များဝယ် ယူရန် တောင်းဆို ခဲ့သည် ဟု အမေ ရိကန် က ဇူလိုင် (၉) ရက် တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် ။

Lockheed Martin ကုမ္ပဏီ သည် အဓိ က ကန်ထရိုက် တာဖြစ်ပြီး ယင်း ဒုံးများ အဆင့်မြှင့် တင်မည့် အစီအစဉ် အတွက် ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ် လာ သန်း (၆၂၀)ခန့်် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ သည်။ ယင်းလက်နက် ရောင်းချမှုများ သည် ထရန့်် အစိုးရ လက်ထက် အတွင်း ထိုင်ဝမ် အတွက် ခုနစ် ကြိမ်မြောက် ရောင်း ချမှုဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်ဝမ် ကာကွယ် ရေးလုံခြုံမှု အတွက် အရေးပါသည့် ဆက်နွှယ် မှု၊ အမေရိ ကန်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင် ရာမိတ်ဖက် အဖြစ် ခိုင်မာတောင့် တင်းမှုနှင့် ထိုင်ဝမ်ရေ လက် ကြားနှင့် ဒေသ တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် လုံခြုံ ရေး ကို ပူးတွဲ ထိန်းသိမ်းမှု တို့အဖြစ် ထင်ရှား စေကြောင်း ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် ။

crd:  Eleven media

Add a Comment

Your email address will not be published.