ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား တ႐ုတ္ပိုင္အျဖစ္ ျပဳမူေနျခင္းကိုဆန႔္က်င္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု အေမရိကန္ေျပာၿပီ

တ႐ုတ္ သည္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္အလြန္ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္း နာတူနာပင္လယ္ရွိ အင္ဒိုနီးရွား၏ သီးသန႔္စီးပြားဇုန္အတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ သမိုင္းဝင္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို အေမရိကန္က ယခုအခါ တိုက္႐ိုက္စိ န္ေခၚ ေနၿပီျဖစ္ သည္။ေရပိုက္နက္ အတြင္း တျခားႏိုင္ငံမ်ားက ငါးဖမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ဟန႔္တားျခင္း သို႔မ ဟုတ္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒမဲ့ျဖစ္သည္ ဟု ပြန္ပီယို ၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အမ်ားစုသ ည္ တ႐ုတ္ ကို လြတ္လပ္ စြာစိန္ေခၚရန္ တြန႔္ဆုတ္ေနၿပီး ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွအသင္း (အာဆီယံ) မွတစ္ဆင့္ ၎အားတားဆီး ရန္လည္း ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္ အတြက္ အဆိုပါႏိုင္ငံ မ်ား အတြက္ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္ သည္။ႏိုင္ဝင္ဘာလသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ထရမ့္ ၏ တ႐ုတ္ဆန႔္ က်င္ေရးအေထာက္အထားမ်ား ကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပရိယာယ္မ်ားကင္းေဝးလ်က္ တ႐ုတ္ကို ဦးတည္ေသာ ဝါရွင္တန္ ၏ ရန္လိုေသာမူဝါဒမ်ား တြင္အေမရိကန္ ၏ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝအစဥ္ အဆက္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကိုယ္စား ျပဳေနသည္ ။ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း အေမရိကန္ သည္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့ သို႔ေသာ အစဥ္အလာမဟာမိတ္မ်ားအေပၚ ။

ကတိကဝတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းလ်က္ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ေသာ မိတ္ဖက္အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာက္႐ြက္မႈ ကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္း တ ႐ုတ္ တို႔ ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလုံးနီးပါး ကို ထိေရာက္စြာ ျငင္းပယ္ လိုက္ျခင္း သည္ အျငင္းပြား လ်က္ ရွိ သည့္ ပင္ လယ္ေရ ေၾကာင္း ဧရိယာ အတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ကို ျမင့္တက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္ ဥပေဒအေျခခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ သည္ ။

ပင္တဂြန္ သည္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ဧရိယာအေရး ၌ တ႐ုတ္တို႔၏ ဖိအားေပးလာမႈ ကို ဟန႔္တားႏိုင္ရန္ တပ္အင္အားျဖန႔္ၾကက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ မွာပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ၌ ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွစ္စီး စစ္ေရး ေလ့ က်င့္မႈ ကို လုပ္ေဆာင္ ၿပီးေနာက္ ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပ ၚလာျခင္းျဖစ္ သည္ ။ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အား တ႐ုတ္က ၎တို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အင္ပါယာ အျဖစ္ ျပဳမူေနျခင္းကို ကမာၻႀကီးက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အညီ ကမ္းလြန္ သယံဇာတ မ်ား အတြက္ ။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အခြင့္ အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေပးရာ တြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယို က ေျပာ သည္ ။ ကနဦးကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ၍ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအသြင္သို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္သည္ဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ေန ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္က ဖိအားေပးမႈ အရွိန္ျမင့္ တက္လာခ်ိန္ တြင္ ပြန္ပီယို၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈကို ဆန႔္က်င္ေသာ အေမရိကန္ ၏ မႀကဳံစဖူး ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ တိုက္ပြဲ တြင္ လႈံ႕ေဆာ္ရန္စမႈ က႑သစ္ အမွတ္သညာ ပင္ျဖစ္ သည္ ။အံ့အားသင့္ ဖြယ္ေၾကညာခ်က္ သည္ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ ၏ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ က႑သစ္ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား အျပန္အလွန္ ကာကြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ ( MDT ) အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား က ေတာင္းဆိုထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အေပၚ ေနာင္တြင္ တ႐ုတ္ က လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳ လုပ္လာပါက ။ပင္တဂြန္အေနျဖင့္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လာ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း နိမိတ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

အေမရိကန္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို တမင္တကာ လိုရာဆြဲ ၍ မမွန္မကန္ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ျပန္ လည္စြပ္စြဲေျပာ ဆိုကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကမ္းေျခႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစရန္ အလို႔ငွာ ေဒသတြင္းအေျခအေန ကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေျပာ ဆိုေနသည္ ဟု ေျပာ ခဲ့သည္ ။တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေျခအေန သည္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ၿပီး တိုးတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ သည္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကိုလႈံ႕ေဆာ္ က တင္းမာမႈမ်ားျမင့္ တက္ေစျခင္းျဖင့္ အင္အားျပေန သည္ ဟု ရႈတ္ခ်ေျပာ ဆိုခဲ့သည္ ။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္ ။

ပြန္ပီယို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာ တူညီခ်က္ ( UNCLOS ) အရ The Hague ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိအဖြဲ႕ ၏ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ နယ္နိမိတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ တ႐ုတ္၌ မရွိေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကိုလည္း ကိုးကားေျပာ ဆိုခဲ့သည္ ။တ႐ုတ္က လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ေသာ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ nine-dash line ေခၚ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ေတာင္း ဆိုမႈ ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို သံသယျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ခုံသမာဓိ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္၏ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာပိုင္နက္ေတာင္းဆိုမႈကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ။

အေျခအျမစ္မရွိဟုဆိုကာ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာခုံသမာဓိ႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးသတ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး အား ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစသည္ဟု အေမရိကန္ သံတမန္အႀကီးအကဲက တ႐ုတ္အား သတိေပးခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္သည္ UNCLOS ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တန္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပြန္ပီယို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ကုလသမဂၢ အတြက္ ဇြန္လက အေမရိကန္၏ အေစာပိုင္းေျပာဆိုခ်က္ကို သံေယာင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္သိမ္းပိုက္ထားေသာေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကို လက္ေတြ႕က်က် အသိ အမွတ္ျပဳရာ တြင္ အေရးပါဆုံးျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး ဝါရွင္ တန္ သည္ ယခင္က အျငင္းပြားမႈမ်ား တြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း ကို တမင္တကာေရွာင္ရွားေနခဲ့ရာ မွ ဆုတ္ခြါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ ။ ပြန္ပီယို သည္ တ႐ုတ္ကို သတိေပးလ်က္ Scarborough ေရတိမ္ေသာင္ခုံ ၊ ဒုတိယေသာမတ္စ္ ေရတိမ္ေသာင္ခုံႏွင့္ Mischief ေသာင္ခုံေက်ာက္ တန္း စသည့္ တ႐ုတ္ေတာင္းဆိုထားေသာ ေျမပိုင္နက္မ်ားကို ယတိျပတ္ ျငင္းပယ္ ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပိုက္နက္ အားလုံး သည္ ဖိလစ္ပိုင္၏ သီးသန႔္ စီးပြားဇုန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ထားသည့္ Mischief ေသာင္ခုံ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ လက္ရွိ ဖိလစ္ပိုင္အဏၰဝါေရတပ္စုက ကာကြယ္ထား ေသာ ဒုတိယေသာမတ္စ္ေရတိမ္ေသာင္ခုံတို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္ တြင္ အျပည့္အဝရွိ ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္က ဖိလစ္ပိုင္၏ေတာင္း ဆိုမႈဘက္ က ပြင့္လင္းစြာ ရပ္တည္ေပးလ်က္ ရွိသည္ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက လ ေပါင္းမ်ားစြာ လိပ္ခဲတည္း လည္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ က်ေရာက္ေနေသာ Scarborough ေရတိမ္ ေသာင္ခုံ အေပၚ ဖိလစ္ပိုင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို အေမရိကန္က ထိေရာက္စြာ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ သည္ ။

ပင္လယ္အတြင္း ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးသတ္မွတ္ဇုန္ (ADIZ) တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ ၏ ယုံၾကည္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အဂၤါရပ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္၏ သီးသန႔္စီးပြားေရးဇုန္ (EEZ) သို႔မဟုတ္ ၎ႏိုင္ငံ ၏ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းေပၚ မူတည္ေန သည္။

REF: SHWE WIKI

UNICODE

တောင်တရုတ်ပင်လယ်အား တရုတ်ပိုင်အဖြစ် ပြုမူနေခြင်းကိုဆန့်ကျင်၍ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက် ရပ်တည်သွားမည်ဟု အမေရိကန်ပြောပြီ

တရုတ် သည် တောင် တရုတ်ပင်လယ်နှင့်အလွန် အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်း နာတူနာပင်လယ်ရှိ အင်ဒိုနီးရှား၏ သီးသန့်စီးပွားဇုန်အတွင်း စွမ်းအင်နှင့် ငါးလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များအပေါ် သမိုင်းဝင် အခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေမှုများကို အမေရိကန်က ယခုအခါ တိုက်ရိုက်စိ န်ခေါ် နေပြီဖြစ် သည်။ရေပိုက်နက် အတွင်း တခြားနိုင်ငံများက ငါးဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း သို့မ ဟုတ် ထိုလုပ်ရပ်များကို တစ်ဖက်သတ်လုပ်ဆောင်ရန် တရုတ်၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများသည် ဥပဒေမဲ့ဖြစ်သည် ဟု ပွန်ပီယို ၏ ထုတ် ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ထားသည်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အများစုသ ည် တရုတ် ကို လွတ်လပ် စွာစိန်ခေါ်ရန် တွန့်ဆုတ်နေပြီး ။

အရှေ့တောင်အာရှအသင်း (အာဆီယံ) မှတစ်ဆင့် ၎င်းအားတားဆီး ရန်လည်း အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည့် အတွက် အဆိုပါနိုင်ငံ များ အတွက် ယခုထုတ်ပြန်ချက် သည် သတင်းကောင်းပင်ဖြစ် သည်။နိုင်ဝင်ဘာလသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ထရမ့် ၏ တရုတ်ဆန့် ကျင်ရေးအထောက်အထားများ ကို အထောက်အပံ့ပြုရန် ရွေးကောက်ပွဲ ပရိယာယ်များကင်းဝေးလျက် တရုတ်ကို ဦးတည်သော ဝါရှင်တန် ၏ ရန်လိုသောမူဝါဒများ တွင်အမေရိကန် ၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်များသည် သဘာဝအစဉ် အဆက် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စား ပြုနေသည် ။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များ အတွင်း အမေရိကန် သည် ဖိလစ်ပိုင်ကဲ့ သို့သော အစဉ်အလာမဟာမိတ်များအပေါ် ။

ကတိကဝတ်များ ထိန်းသိမ်းလျက် ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့သော မိတ်ဖက်အသစ်များနှင့်အတူ ၎င်းတို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်မှု ကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။အမေရိ ကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန သည် တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်း တ ရုတ် တို့ ၏ တောင်းဆိုမှုများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ အားလုံးနီးပါး ကို ထိရောက်စွာ ငြင်းပယ် လိုက်ခြင်း သည် အငြင်းပွား လျက် ရှိ သည့် ပင် လယ်ရေ ကြောင်း ဧရိယာ အတွင်း တင်းမာမှုများ ကို မြင့်တက်ရန် ခြိမ်းခြောက် သည့် ဥပဒေအခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုဖြစ် သည် ။

ပင်တဂွန် သည် ပင်လယ် ရေကြောင်း ဧရိယာအရေး ၌ တရုတ်တို့၏ ဖိအားပေးလာမှု ကို ဟန့်တားနိုင်ရန် တပ်အင်အားဖြန့်ကြက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေစဉ် မှာပင် တောင်တရုတ်ပင်လယ် ၌ ခြောက်နှစ် အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောနှစ်စီး စစ်ရေး လေ့ ကျင့်မှု ကို လုပ်ဆောင် ပြီးနောက် ယခု ထုတ်ပြန်ချက် ထွက်ပေ ါ်လာခြင်းဖြစ် သည် ။တောင်တရုတ် ပင်လယ် အား တရုတ်က ၎င်းတို့ ပင်လယ်ရေကြောင်း အင်ပါယာ အဖြစ် ပြုမူနေခြင်းကို ကမ္ဘာကြီးက ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အမေရိကန်သည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် အညီ ကမ်းလွန် သယံဇာတ များ အတွက် ။

အရှေ့တောင် အာရှ မဟာမိတ်နိုင်ငံများနှင့် မိတ်ဖက်များ ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ အခွင့် အရေးများ ကာကွယ် ပေးရာ တွင် အဆိုပါနိုင်ငံ များနှင့် အတူ ရပ်တည်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယို က ပြော သည် ။ ကနဦးကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲ ထက် ကျော်လွန် ၍ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စစ်အေးတိုက်ပွဲအသွင်သို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်သည်ဟု လေ့လာသူအချို့က ရှုမြင်နေ ကြသော တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်က ဖိအားပေးမှု အရှိန်မြင့် တက်လာချိန် တွင် ပွန်ပီယို၏ထုတ်ပြန်ချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

တရုတ်၏ ပင်လယ်ရေကြောင်း လှုပ်ရှားမှုကို ဆန့်ကျင်သော အမေရိကန် ၏ မကြုံစဖူး ထုတ်ပြန်ချက် သည် တောင်တရုတ် ပင်လယ် တိုက်ပွဲ တွင် လှုံ့ဆော်ရန်စမှု ကဏ္ဍသစ် အမှတ်သညာ ပင်ဖြစ် သည် ။အံ့အားသင့် ဖွယ်ကြေညာချက် သည် အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံ ၏ ပင် လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု ကဏ္ဍသစ်ဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အမေရိကန်အကြား အပြန်အလှန် ကာကွယ်ရေး စာချုပ် ( MDT ) အပါအဝင် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ က တောင်းဆိုထားသော အငြင်းပွားဖွယ်နယ်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပေါ် နောင်တွင် တရုတ် က လှုပ်ရှားမှုများပြု လုပ်လာပါက ။ပင်တဂွန်အနေဖြင့် ပိုမိုဝင်ရောက် စွက်ဖက်လာ ဖွယ်ရှိကြောင်း နိမိတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။

အမေရိကန်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် အချက်အလက်များ ကို တမင်တကာ လိုရာဆွဲ ၍ မမှန်မကန်ပြောဆို ခဲ့ကြောင်း တရုတ်က ပြန် လည်စွပ်စွဲပြော ဆိုကာ တရုတ်နှင့် ကမ်းခြေနိုင်ငံများအကြား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေရန် အလို့ငှာ ဒေသတွင်းအခြေအနေ ကို ပုံကြီးချဲ့ပြော ဆိုနေသည် ဟု ပြော ခဲ့သည် ။တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ တောင်တရုတ် ပင်လယ်အခြေအနေ သည် အေးချမ်း တည်ငြိမ်ပြီး တိုးတက်လျက် ရှိကြောင်း၊ အမေရိကန် သည် ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများကိုလှုံ့ဆော် က တင်းမာမှုများမြင့် တက်စေခြင်းဖြင့် အင်အားပြနေ သည် ဟု ရှုတ်ချပြော ဆိုခဲ့သည် ။ တရုတ်အနေဖြင့် ထိုလုပ်ရပ်များ အပေါ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထား သည် ။

ပွန်ပီယို၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသဘော တူညီချက် ( UNCLOS ) အရ The Hague မြို့အခြေစိုက် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ တောင်တရုတ် ပင်လယ် နယ်နိမိတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် တရုတ်၌ မရှိကြောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုလည်း ကိုးကားပြော ဆိုခဲ့သည် ။တရုတ်က လျစ်လျူရှုခဲ့သော ထိုဆုံးဖြတ်ချက် သည် nine-dash line ခေါ် ပင်လယ်ရေပိုင်နက်တောင်း ဆိုမှု ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များကို သံသယဖြစ်စေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောလေးနှစ် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ခုံသမာဓိရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တရုတ်၏ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်နက်တောင်းဆိုမှုကို နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ။

အခြေအမြစ်မရှိဟုဆိုကာ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာခုံသမာဓိရုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးသတ်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံစလုံး အား ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေသည်ဟု အမေရိကန် သံတမန်အကြီးအကဲက တရုတ်အား သတိပေးခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်သည် UNCLOS ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တန်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ပွန်ပီယို၏ ထုတ်ပြန်ချက် သည် ကုလသမဂ္ဂ အတွက် ဇွန်လက အမေရိကန်၏ အစောပိုင်းပြောဆိုချက်ကို သံယောင်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်သည် တရုတ်သိမ်းပိုက်ထားသောမြေယာများနှင့် ပတ်သက် ၍။

အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ ၏ တောင်းဆိုမှုများ ကို လက်တွေ့ကျကျ အသိ အမှတ်ပြုရာ တွင် အရေးပါဆုံးဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိပြီး ဝါရှင် တန် သည် ယခင်က အငြင်းပွားမှုများ တွင် ဘက်လိုက်ခြင်း ကို တမင်တကာရှောင်ရှားနေခဲ့ရာ မှ ဆုတ်ခွါလာခဲ့ခြင်းဖြစ် သည် ။ ပွန်ပီယို သည် တရုတ်ကို သတိပေးလျက် Scarborough ရေတိမ်သောင်ခုံ ၊ ဒုတိယသောမတ်စ် ရေတိမ်သောင်ခုံနှင့် Mischief သောင်ခုံကျောက် တန်း စသည့် တရုတ်တောင်းဆိုထားသော မြေပိုင်နက်များကို ယတိပြတ် ငြင်းပယ် ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပိုက်နက် အားလုံး သည် ဖိလစ်ပိုင်၏ သီးသန့် စီးပွားဇုန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားသည့် Mischief သောင်ခုံ ကျောက်တန်းနှင့် လက်ရှိ ဖိလစ်ပိုင်အဏ္ဏဝါရေတပ်စုက ကာကွယ်ထား သော ဒုတိယသောမတ်စ်ရေတိမ်သောင်ခုံတို့သည် ဖိလစ်ပိုင်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်ခွင့်နှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့် အောက် တွင် အပြည့်အဝရှိ သောကြောင့် အမေရိကန်က ဖိလစ်ပိုင်၏တောင်း ဆိုမှုဘက် က ပွင့်လင်းစွာ ရပ်တည်ပေးလျက် ရှိသည် ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက လ ပေါင်းများစွာ လိပ်ခဲတည်း လည်း အခြေအနေများကြောင့် တရုတ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက် ကျရောက်နေသော Scarborough ရေတိမ် သောင်ခုံ အပေါ် ဖိလစ်ပိုင်၏တောင်းဆိုမှုကို အမေရိကန်က ထိရောက်စွာ ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ သည် ။

ပင်လယ်အတွင်း လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသတ်မှတ်ဇုန် (ADIZ) တည်ဆောက်ရန် တရုတ် ၏ ယုံကြည်သော ရည်မှန်းချက် အတွက် အလွန်အရေးပါသည့် အင်္ဂါရပ်သည် ဖိလစ်ပိုင်၏ သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန် (EEZ) သို့မဟုတ် ၎င်းနိုင်ငံ ၏ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းပေါ် မူတည်နေ သည်။

REF:   SHWE  WIKI

Add a Comment

Your email address will not be published.