(၁၀-၉-၂၀၂၀)နံနက္ (၈:၀၀)COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ(၁၂၀)ထပ္ေတြ႕ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းမွ(၅၁)ဦး ပါဝင္

COVID-19 ကုသေရးဌာန (ေဖာင္ႀကီး) တြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိၾကသည့္ အသက္ (၅၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုး ေရာဂါအခံရွိသူ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာအမ်ိဳးသမီး (Case – 1590) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္ တရက္အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ႏွလုံးရပ္ျခင္းေၾကာင့္ (၉-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၁၁:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္း ေကာင္း၊ အသက္ (၄၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ အမ်ိဳးသား (Case – 1491) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္း၊ ႏွလုံးႂကြက္သားေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ (၁၀-၉- ၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၅၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ေသဆုံးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ (၁၀-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ ေပါင္း (၁၄) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။၅။ (၉-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာ ေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)(NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁,၉၅၈) ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၉၅) ခု၊ ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၄၃) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၂) ခု၊

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၄) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ ျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခုႏွင့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၆) ခု၊ စုစုေပါင္း (၃,၄၁၅) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၂၀၂) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

(ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၈၂) ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကို (၉-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၉-၉- ၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁,၅၈၃) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၃) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၇၈) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၃) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၂) ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၄) ခု၊
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၁၈၉) ခုတို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ
COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၂၀) ဦးေတြ႕ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ (၁၀-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၂,၀၀၉)ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

REF: Ministry of Health

UNICODE

COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) တွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြသည့် အသက် (၅၅) နှစ်အရွယ် ဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုး ရောဂါအခံရှိသူ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာအမျိုးသမီး (Case – 1590) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ် တရက်အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်း၊ ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်ခြင်းကြောင့် (၉-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၁၁:၄၅) နာရီအချိန်တွင်လည်း ကောင်း၊ အသက် (၄၅) နှစ်အရွယ် ဆီးချိုရောဂါအခံရှိသူ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ အမျိုးသား (Case – 1491) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်း၊ နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် (၁၀-၉- ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၂:၅၀) နာရီ အချိန်တွင်လည်းကောင်း သေဆုံးသွားခဲ့ကြပါသည်။

သို့ဖြစ်ရာ (၁၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအချိန်အထိ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာများအနက် သေဆုံးသူ ပေါင်း (၁၄) ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။၅။ (၉-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအနေဖြင့် အမျိုးသားကျန်းမာ ရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၉၅၈) ခု၊ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၅) ခု၊ ပြည် သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄၃) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၂) ခု၊

နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၄) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ ပြည် သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြဝတီမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခုနှင့် ရန် ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၆) ခု၊ စုစုပေါင်း (၃,၄၁၅) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၂၀၂) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

(ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၈၂) ဦး တွေ့ရှိကြောင်း ကို (၉-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၉-၉- ၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၅၈၃) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၃) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၈) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၃) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၂) ခု၊ နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၄) ခု၊
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခုနှင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြဝတီမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊ စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၁၈၉) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ
COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၂၀) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ (၁၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၂,၀၀၉)ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။

REF:  Ministry of Health

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *