လူတိုင္း“လူတိုင္း တစ္သက္ မွာ တစ္ခါ ႀကဳံရတဲ့ မရဏသက္ေရာက္ ေဟာကိန္း”အေၾကာင္း

လူတိုင္း“လူတိုင္း တစ္သက္ မွာ တစ္ခါ ႀကဳံရတဲ့ မရဏသက္ေရာက္ ေဟာကိန္း”အေၾကာင္းကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။မရဏသက္ေရာက္ ဆိုသည္မွာ မိမိမဟာဘုတ္မွ မရဏၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္ ကို ဆိုလိုသည္။ မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္း ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အပိုင္းအျခားလိုက္ မရဏသက္ေရာက္မ်ား.. တြက္စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရ္ နဲ႔ ေန႔သားသ မီး အသက္အပိုင္းအျခားကို ေအာက္မွာ ၾကည့္လိုက္႐ုံပါပဲ…..။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ခုႏွစ္ မသိပါက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ ထဲမွ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ လိုက္ လွ်င္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ကို ရရွိပါသည္ ။ အ ကယ္၍ ကိုယ့္ ေမြးရက္ ေမြးလ သည္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မတိုင္မွီ ျဖစ္ ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မွ ဒီဇင္ဘာ ( ၃၁ ) အတြင္း ေမြးလွ်င္ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။မဟာဘုတ္ (၁)ႂကြင္း အဖို႔ ဗုဒၶဟူး သည္ မရဏၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟုသက္ေရာက္သည္ (၁)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ သမားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္……

(၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္သမားအဖို႔ ၾကာသပေတးသက္ေရာက္သည္ မရဏ သက္ေရာက္ျဖစ္သည္။ (၃) ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအဖို႔ မရဏ သက္ေရာက္သည္ ေသာၾကာသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။(၄) ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ စေနသက္ေရာက္ ျဖစ္ သည္။ (၅) ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ျဖဟ္သည္။ (၆) ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားအဖို႔ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနလာ သၤက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၇) ႂကြင္း သို႔မဟုတ္ (ဝ)ႂကြင္း မဟာဘုတ္အဖြားအတြက္ အဂၤါ သက္ေရာက္ သည္ မရဏသက္ေရာက္ျဖစ္သည္။မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္တြင္ ဘုန္း၊ စည္းစိမ္၊ ရာထူး၊ အသက္၊ ဂုဏ္တို႔ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ပ်က္စီးတတ္၍ သတိျပသင့္သည္။ မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဥပမာအားျဖင့္ ေလ ျဖတ္ ၊ဆြံအ၊ နားမၾကား၊ ေျခလက္မသန္၊ မ်က္ကန္းသူတို႔ႏွင့္ တူသည္။၎ၿဂိဳဟ္ေရာက္ေနလွ်င္ စီးပြားေရး၊ လူမူ႔ေရး၊ က်န္းမာေရး မလုပ္ ႏိုင္၊ မစြမ္းႏိုင္၊ မမွန္ႏိုင္။ လုပ္ေလ၊ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္တတ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း (ရာဟု၊ေသာၾကာ၊တနဂၤေႏြ၊တနလၤာ) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာက်ေရာက္လွ်င္ ၎ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အဓိပၸယ္ ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး (အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန၊ၾကာသပေတး) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာတြင္ က် ေရာက္ေနလွ်င္ ၎ၿဂိဳဟ္၏ဆိုးအားႏွင့္ မရဏၿဂိဳဟ္အား ႏွစ္ရပ္ေပါင္းဆိုးက်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ခံစားရတတ္သည္။ မရဏၿဂိဳဟ္ကို ထပ္မံ၍ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရေသာ္ ၎ၿဂိဳဟ္သည္ အသက္ရွင္ေနေသာ္ လည္း မသြားခ်င္၊ မလာခ်င္ျဖစ္ျခင္း၊

သြားလာလွ်င္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမွ်ပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမွ်ဆုံးရႈံးပ်က္စီးျခင္း၊ ႀကံသမွ်အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ျခင္း စ သည္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားရတတ္သည္။ ၎မရဏၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ခုခုကို ဒုကၡေပးရမွ ေက်နပ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မရ ဏခံေနစဥ္ နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ နဂိုလုပ္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္တန႔္ပ်က္စီးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးခံစားရၿပီး ၿဂိဳဟ္ဆိုးမရဏခံေနလွ်င္ ႐ုတ္တရက္ ေသတတ္ပါသည္။ ၎ၿဂိဳဟ္ မရဏရွိေနလွ်င္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႐ုတ္တရက္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မရဏၿဂိဳဟ္ ပ်က္စီးေသာသေဘာရွိ၏။ ထို႔ျပင္ ၿဂိဳဟ္အိပ္ေရာ သက္ေရာက္ပါ မရဏႏွစ္ထပ္ျဖစ္ပါက မရဏဆိုးက်ိဳး ပို၍ ခံစား ရသည္။ (၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ အသင့္တြက္ၿပီး မရဏသက္ေရာက္မ်ား (၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြားမ်ားမွာ ျမန္မာႏွ စ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၃၀၄၊၁၃၁၁၊၁၃၁၈၊ ၁၃၂၅၊ ၁၃၃၂၊ ၁၃၃၉၊ ၁၃၄၆၊ ၁၃၅၃၊ ၁၃၆၀၊ ၁၃၆၇၊ ၁၃၇၄၊ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (၂) ႂကြင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏမွာ ၾကာသပေတးျဖစ္သျဖင့္ (၂)ခု ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြား ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ ၾကာသပေတး မရဏသက္ ေရာက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ သည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးအသက္ ၆၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ႏွစ္။ တနလာသၤားသမီးအသက္ ၅၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၉၊ ၃၇၊ ၄၅၊ ၅၃၊ ၆၁၊ ၆၉၊ ၇၇ႏွစ္။ အဂါသၤားသမီးအသက္ ၄၊ ၁၄၊ ၂၀၊ ၂၈၊ ၃၆၊ ၄၄၊ ၅၂၊ ၆၀၊ ၆၈၊ ၇၆ႏွစ္။ (အဂၤါသားသမီး ၾကာသပေတး သက္ေရာက္ မရဏႏွစ္ ထပ္မွာ ၃၆၊၄၄၊၅၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။)ဗုဒၶဟူးသားသမီးအသက္ ၃၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၃၅၊ ၄၃၊ ၅၁၊ ၅၉၊ ၆၇၊ ၇၅ႏွစ္။ (ဗုဒၶဟူးသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္မွာ ၃၅၊၄၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။) ၾကာသပေတးသားသမီးအသက္ ၁၊ ၉၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၅၇၊ ၆၅၊ ၇၃ႏွစ္။ (ၾကာသေတးသား သမီး မရဏ ႏွစ္ထပ္မွာ ၁၊၉၊၁၇ႏွစ္ ျဖစ္သည္။) ေသာၾကာသားသမီးအသက္ ၇၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၃၁၊ ၃၉၊ ၄၇၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၇၁၊ ၈၉ႏွစ္။

စေနသားသမီးအသက္ ၂၊ ၁၀၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၃၄၊ ၄၂၊ ၅၀၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၇၂၊ ၈၀ႏွစ္။ (စေနသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္ ႏွစ္မွာ ၁၈၊၂၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။(၂)ႂကြင္းဖြားတို႔သည္ ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္ တို႔တြင္ ေလာႀကီးျခင္း၊တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္း၊ျဖတ္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္သည္။ထိုသို႔လုပ္မိပါက ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္းမျဖစ္ပဲ ေရွ႕တိုးမရ၊ေနာက္ဆုတ္မရျဖစ္ၿပီး အမႈအခင္း အရႈပ္အရွင္း တစ္ခုခုျဖင့္ လုံးပါးပါးသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္၍ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၂)ႂကြင္း ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္မွာ မတိုင္ပင္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ စြန႔္စားျခင္းကို ေရွာင္၍ ေပးလာသည့္ အခြင့္အလမ္းတခုခုေနာက္သို႔သာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ သတိထားၿပီး၊တစ္နည္း ေလာဘသတ္ၿပီး စတင္ လုပ္ ကိုင္ပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ဘဝ ေရာက္ႏိုင္သည္။ စီးပြားပ်က္ ဘဝပ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ရွိတာေတြ အကုန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကနားေရာက္တတ္သည္။ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္သည္။မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္းသမားမ်ား ယခုအသက္အပိုင္းအျခားကို က်ေရာက္ေတာ့ မယ္၊ က်ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ သတိႏွင့္ေနပါ မေကာင္းမူ႔မ်ားေရွာင္ၿပီး ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။

ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ အလုပ္မ်ားေရွာင္ပါ ရတနာသုံးပါး ႏွင့္ မိဘ ဆရာ တို႔ကို ဦးထိပ္ထားပါ။ ဘာသာေရး ဘုရားတရားမ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ မိဘဆရာသမား တို႔၏ လမ္းၫြန္မူ႔ကို ခံယူပါ အဓိဌာန္ ဝင္ျခင္း တရားစခန္းဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပန္းေမြ႕ ရာခင္းလႉပါ။ေပါက္ေပါက္ ဆုပ္လႉဒါန္းပါ ၊ေဆးဝါးလႉဒါန္းပါ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားကို လႉဒါန္းပါ ။ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားကို အစာေႂကြးပါ။ ငွက္လႊတ္ျခင္း၊ ငါးလႊတ္ျခင္း ကုသိုလ္ယူပါ။ နဝင္းယၾတာကို ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ က်န္တဲ့ အႂကြင္းနဲ႔ ေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆက္ လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဆရာသာထက္ဆန္း က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅

UNICODE

လူတိုင်း“လူတိုင်း တစ်သက် မှာ တစ်ခါ ကြုံရတဲ့ မရဏသက်ရောက် ဟောကိန်း”အကြောင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။မရဏသက်ရောက် ဆိုသည်မှာ မိမိမဟာဘုတ်မှ မရဏဂြိုဟ် သက်ရောက် ကို ဆိုလိုသည်။ မဟာဘုတ်(၂)ကြွင်း ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် မရဏသက်ရောက်များ.. တွက်စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရ် နဲ့ နေ့သားသ မီး အသက်အပိုင်းအခြားကို အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ…..။

မြန်မာသက္ကရာဇ် ခုနှစ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ် ထဲမှ ( ၆၃၈ ) ဂဏန်း ကို နုတ် လိုက် လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ကို ရရှိပါသည် ။ အ ကယ်၍ ကိုယ့် မွေးရက် မွေးလ သည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ် ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန်း ကို နုတ် ရပါမယ် ။ မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာ ( ၃၁ ) အတွင်း မွေးလျှင် ( ၆၃၈ ) ဂဏန်း ကို နုတ် ရပါမယ် ။မဟာဘုတ် (၁)ကြွင်း အဖို့ ဗုဒ္ဓဟူး သည် မရဏဂြိုဟ် ဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် ရာဟုသက်ရောက်သည် (၁)ကြွင်း မဟာဘုတ် သမားများအတွက် မရဏသက်ရောက် ဖြစ်သည်။ အလားတူပင်……

(၂)ကြွင်း မဟာဘုတ်သမားအဖို့ ကြာသပတေးသက်ရောက်သည် မရဏ သက်ရောက်ဖြစ်သည်။ (၃) ကြွင်းမဟာဘုတ်သမားအဖို့ မရဏ သက်ရောက်သည် သောကြာသက်ရောက် ဖြစ်သည်။(၄) ကြွင်းမဟာဘုတ်သမားအတွက် မရဏသက်ရောက်သည် စနေသက်ရောက် ဖြစ် သည်။ (၅) ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားများအတွက် မရဏသက်ရောက်သည် တနင်္ဂနွေ သက်ရောက် ဖြဟ်သည်။ (၆) ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားအဖို့ မရဏသက်ရောက်သည် တနလာ င်္သက်ရောက် ဖြစ်သည်။

(၇) ကြွင်း သို့မဟုတ် (ဝ)ကြွင်း မဟာဘုတ်အဖွားအတွက် အင်္ဂါ သက်ရောက် သည် မရဏသက်ရောက်ဖြစ်သည်။မရဏဂြိုဟ်ခွင်တွင် ဘုန်း၊ စည်းစိမ်၊ ရာထူး၊ အသက်၊ ဂုဏ်တို့ မမျော်လင့်ဘဲ ပျက်စီးတတ်၍ သတိပြသင့်သည်။ မရဏဂြိုဟ်ခွင်သို့ ရောက်လျှင် ဥပမာအားဖြင့် လေ ဖြတ် ၊ဆွံအ၊ နားမကြား၊ ခြေလက်မသန်၊ မျက်ကန်းသူတို့နှင့် တူသည်။၎င်းဂြိုဟ်ရောက်နေလျှင် စီးပွားရေး၊ လူမူ့ရေး၊ ကျန်းမာရေး မလုပ် နိုင်၊ မစွမ်းနိုင်၊ မမှန်နိုင်။ လုပ်လေ၊ ဒုက္ခရောက်လေ ဖြစ်တတ်သည်။

မရဏဂြိုဟ်သည် ဂြိုဟ်ကောင်း (ရာဟု၊သောကြာ၊တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာ) သက်ရောက်များ နေရာကျရောက်လျှင် ၎င်းဂြိုဟ်များ၏ အဓိပ္ပယ် နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မရဏဂြိုဟ်သည် ဂြိုဟ်ဆိုး (အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ၊ကြာသပတေး) သက်ရောက်များ နေရာတွင် ကျ ရောက်နေလျှင် ၎င်းဂြိုဟ်၏ဆိုးအားနှင့် မရဏဂြိုဟ်အား နှစ်ရပ်ပေါင်းဆိုးကျိုးကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ခံစားရတတ်သည်။ မရဏဂြိုဟ်ကို ထပ်မံ၍ အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုရသော် ၎င်းဂြိုဟ်သည် အသက်ရှင်နေသော် လည်း မသွားချင်၊ မလာချင်ဖြစ်ခြင်း၊

သွားလာလျှင်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမူ့များ၊ လုပ်သမျှပျက်စီးမူ့များ၊ လုပ်သမျှဆုံးရှုံးပျက်စီးခြင်း၊ ကြံသမျှအလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်ခြင်း စ သည် အကျိုးတရားများကို ခံစားရတတ်သည်။ ၎င်းမရဏဂြိုဟ်သည် တစ်ခုခုကို ဒုက္ခပေးရမှ ကျေနပ်သောဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်ဆိုး မရ ဏခံနေစဉ် နာတာရှည်ဖြစ်ခြင်း၊ နဂိုလုပ်လာသောလုပ်ငန်းများ၊ ရပ်တန့်ပျက်စီးခြင်း စသည့် အကျိုးခံစားရပြီး ဂြိုဟ်ဆိုးမရဏခံနေလျှင် ရုတ်တရက် သေတတ်ပါသည်။ ၎င်းဂြိုဟ် မရဏရှိနေလျှင် စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက် ပျက်စီးလွယ်သည်။

ထို့ကြောင့် မရဏဂြိုဟ် ပျက်စီးသောသဘောရှိ၏။ ထို့ပြင် ဂြိုဟ်အိပ်ရော သက်ရောက်ပါ မရဏနှစ်ထပ်ဖြစ်ပါက မရဏဆိုးကျိုး ပို၍ ခံစား ရသည်။ (၂)ကြွင်း မဟာဘုတ် ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့၏ အသင့်တွက်ပြီး မရဏသက်ရောက်များ (၂)ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွားများမှာ မြန်မာနှ စ်များဖြစ်သည့် ၁၃၀၄၊၁၃၁၁၊၁၃၁၈၊ ၁၃၂၅၊ ၁၃၃၂၊ ၁၃၃၉၊ ၁၃၄၆၊ ၁၃၅၃၊ ၁၃၆၀၊ ၁၃၆၇၊ ၁၃၇၄၊ ၁၃၈၁ ခုနှစ် ဖွားများဖြစ်ကြသည်။ (၂) ကြွင်းမဟာဘုတ်၏ မရဏမှာ ကြာသပတေးဖြစ်သဖြင့် (၂)ခု ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွား ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့၏ ကြာသပတေး မရဏသက် ရောက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ် သည်။

တနင်္ဂနွေသားသမီးအသက် ၆၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈နှစ်။ တနလာင်္သားသမီးအသက် ၅၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၉၊ ၃၇၊ ၄၅၊ ၅၃၊ ၆၁၊ ၆၉၊ ၇၇နှစ်။ အဂါင်္သားသမီးအသက် ၄၊ ၁၄၊ ၂၀၊ ၂၈၊ ၃၆၊ ၄၄၊ ၅၂၊ ၆၀၊ ၆၈၊ ၇၆နှစ်။ (အင်္ဂါသားသမီး ကြာသပတေး သက်ရောက် မရဏနှစ် ထပ်မှာ ၃၆၊၄၄၊၅၂ နှစ်ဖြစ်သည်။)ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအသက် ၃၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၃၅၊ ၄၃၊ ၅၁၊ ၅၉၊ ၆၇၊ ၇၅နှစ်။ (ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး ကြာသပတေး မရဏနှစ်ထပ်မှာ ၃၅၊၄၃ နှစ်ဖြစ်သည်။) ကြာသပတေးသားသမီးအသက် ၁၊ ၉၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၅၇၊ ၆၅၊ ၇၃နှစ်။ (ကြာသတေးသား သမီး မရဏ နှစ်ထပ်မှာ ၁၊၉၊၁၇နှစ် ဖြစ်သည်။) သောကြာသားသမီးအသက် ၇၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၃၁၊ ၃၉၊ ၄၇၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၇၁၊ ၈၉နှစ်။

စနေသားသမီးအသက် ၂၊ ၁၀၊ ၁၈၊ ၂၆၊ ၃၄၊ ၄၂၊ ၅၀၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၇၂၊ ၈၀နှစ်။ (စနေသားသမီး ကြာသပတေး မရဏနှစ်ထပ် နှစ်မှာ ၁၈၊၂၆ နှစ်ဖြစ်သည်။(၂)ကြွင်းဖွားတို့သည် ကြာသပတေး မရဏသက်ရောက် တို့တွင် လောကြီးခြင်း၊တဇွတ်ထိုးလုပ်ခြင်း၊ဖြတ်လမ်းလုပ်ငန်းများ ကြံစည်လုပ်ကိုင်တတ်သည်။ထိုသို့လုပ်မိပါက ရည်မှန်းချက် အတိုင်းမဖြစ်ပဲ ရှေ့တိုးမရ၊နောက်ဆုတ်မရဖြစ်ပြီး အမှုအခင်း အရှုပ်အရှင်း တစ်ခုခုဖြင့် လုံးပါးပါးသည့် အဖြစ်သို့ရောက်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်သည်။

ထို့ကြောင့် (၂)ကြွင်း ကြာသပတေး မရဏသက်ရောက်မှာ မတိုင်ပင်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနှင့် အတင်းအဓမ္မ ကြံစည်လုပ်ကိုင် စွန့်စားခြင်းကို ရှောင်၍ ပေးလာသည့် အခွင့်အလမ်းတခုခုနောက်သို့သာ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် သတိထားပြီး၊တစ်နည်း လောဘသတ်ပြီး စတင် လုပ် ကိုင်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝ ရောက်နိုင်သည်။ စီးပွားပျက် ဘဝပျက်ဖြစ်တတ်သည်။ ရှိတာတွေ အကုန်ထွက်သွားတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကနားရောက်တတ်သည်။ အမှုအခင်းဖြစ်တတ်သည်။မဟာဘုတ်(၂)ကြွင်းသမားများ ယခုအသက်အပိုင်းအခြားကို ကျရောက်တော့ မယ်၊ ကျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သတိနှင့်နေပါ မကောင်းမူ့များရှောင်ပြီး ကောင်းမူ့ကုသိုလ် များများလုပ်ပါ။

ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် အလုပ်များရှောင်ပါ ရတနာသုံးပါး နှင့် မိဘ ဆရာ တို့ကို ဦးထိပ်ထားပါ။ ဘာသာရေး ဘုရားတရားများများ လုပ်ပါ။ မိဘဆရာသမား တို့၏ လမ်းညွန်မူ့ကို ခံယူပါ အဓိဌာန် ဝင်ခြင်း တရားစခန်းဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပန်းမွေ့ ရာခင်းလှူပါ။ပေါက်ပေါက် ဆုပ်လှူဒါန်းပါ ၊ဆေးဝါးလှူဒါန်းပါ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများကို လှူဒါန်းပါ ။ခွေးလေ ခွေးလွင့်များကို အစာကြွေးပါ။ ငှက်လွှတ်ခြင်း၊ ငါးလွှတ်ခြင်း ကုသိုလ်ယူပါ။ နဝင်းယတြာကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါ။ ကျန်တဲ့ အကြွင်းနဲ့ နေ့သားသမီးများအတွက် ဆက် လက်ဖော်ပြပါမည်။

ဆရာသာထက်ဆန်း ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *