(၂၄-၉-၂၀၂၀)နံနက္ (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ(၅၃၅)ဦး ထပ္ေတြ႕ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ထပ္မံေသဆုံးသူ (၃) ဦး ရွိပါသည္။ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသ ဆုံးသူေပါင္း (၁၃၃) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။(၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၂,၂၇၅)ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၉၄) ခု၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈၈၉) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၄၃၀) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေတာင္ႀကီး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၃၀) ခု၊

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၇၆) ခု၊ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၃) ခု၊ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထား၀ယ္ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၃၀) ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမွတ္ (၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခု တင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၀၀) ခု၊ စုစုေပါင္း (၅၈၇၂) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ သစ္ (၈၆၉) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

(ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၃၃၄) ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္းကို (၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီမွ (၂၄-၉-၂၀၂၀) နံနက္ (၈:၀၀)နာရီအတြင္း COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁၅၄၃)ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး)မွဒုတိယအသုတ္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၅၅) ခု၊ ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ဒုတိယအသုတ္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၆) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၇၆) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၃) ခု၊ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲန မူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲန မူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမဝတီ ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၄) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထား၀ယ္ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မ ေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၃၀) ခုႏွင့္။ ေနျပည္ေတာ္၊ အ မွတ္ (၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆၆) ခု၊ စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃,၇၇၀) ခုတို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၅၃၅) ဦးေတြ႕ရွိပါသည္။သို႔ျဖစ္ရာ (၂၄-၉- ၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ (၇,၈၂၇)ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

REF: MINISTRY OF HEALTH

UNICODE

(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ ထပ်မံသေဆုံးသူ (၃) ဦး ရှိပါသည်။ ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် သေ ဆုံးသူပေါင်း (၁၃၃) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။(၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၂,၂၇၅)ခု၊ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၉၄) ခု၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၈၉) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၄၃၀) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(တောင်ကြီး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၃၀) ခု၊

နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၇၆) ခု၊ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၃) ခု၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ တီးတိန်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြ မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြဝတီမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့ မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထား၀ယ် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ရန်ကုန် မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၃၀) ခုနှင့် နေပြည်တော်၊ အမှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခု တင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၀၀) ခု၊ စုစုပေါင်း (၅၈၇၂) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ သစ် (၈၆၉) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

(ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၃၃၄) ဦး တွေ့ရှိကြောင်းကို (၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (၂၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၂၄-၉-၂၀၂၀) နံနက် (၈:၀၀)နာရီအတွင်း COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်များအရ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁၅၄၃)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး)မှဒုတိယအသုတ်ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၅၅) ခု၊ ပြည် သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်)မှ ဒုတိယအသုတ်ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၆) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၇၆) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၃) ခု၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲန မူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲန မူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တီးတိန်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြဝတီ မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၄) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထား၀ယ် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မ တော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၃၀) ခုနှင့်။ နေပြည်တော်၊ အ မှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၆) ခု၊ စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃,၇၇၀) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၅၃၅) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။သို့ဖြစ်ရာ (၂၄-၉- ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ (၇,၈၂၇)ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။

REF:  MINISTRY  OF  HEALTH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *