ကိုဗစ္ကုသေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ကမာၻ ကေတာင္ လာပီး မွတ္တမ္းတင္ ေနၾကၿပီ

ဧရာဝတီစင္တာကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ ကို ဗစ္ 19 ေရာဂါ ကူးစက္ခံ ေန ရသည့္ လူနာမ်ားကို ယာယီကုသမႈ ေပးႏိုင္ရန္ စတင္အ ေကာင္ ထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးပိုင္းတြင္ (၄၂၅) ခုတင္ဆန႔္ေသာ ကုသေရ းစင္တာကို စက္တင္ဘာ လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ (၅၇၅) ခုတင္အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့၍ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ (၈၇၅) ခုတင္ကုသေရးစင္တာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ လည္း (၇၅) ခုတင္ဆန႔္ ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပး မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈတြင္ ၎တို႔၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ားကို အသုံးခ် ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို အ ေကာင္ အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အ ဓိကအားျဖင့္ ICU/HDU မ်ားအတြက္ အထူးေလ့ က်င့္ထားသည့္ အေတြ႕အ ႀကဳံရင့္ ဝန္ထမ္း မ်ား ထားရွိတာဝန္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး အတြက္ အ ကူအညီေပးလိုေသာ ပါတနာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတ ကာမွ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္အားေပး အဖြဲ႕မ်ားကို ႀကိဳ ဆိုေနပါသည္။

UNOPS, WHO ႏွင့္ ICRC ၏အႀကံေပး ကိုယ္စာ လွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကိုဗစ္ ကုသေရး စင္တာသို႔ လာေရာ က္ေလ့လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မႈ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန(MOHS) ၏ ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ တိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေရရွည္ လက္တြဲ ပူးေပါ င္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ ငံ၏ COVID-19တိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္း ေထာက္ ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အပိုင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ (၇)ရက္ ရန္ကုန္ -ကုလသမဂၢ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ႐ုံး (UNOPS)၊ က မာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰ အား ကစားကြင္း တြင္တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆုံး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဧရာ ဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုဗစ္ကုသေရး စင္တာသို႔ ေအာက္တိုဘာ လ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြင့္ လွစ္ေတာ့မည့္ ICU/HDU unit – ဧရာဝတီစင္တာ (C)အား ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားရွိမႈတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ ရႈခဲ့ၾကသည္။

လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဧရာဝတီ စင္တာ၏ လည္ပတ္ေနပုံ အဆင့္ဆင့္ကို အေသးစိတ္ လိုက္ လံရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဧရာဝတီစင္ တာ ၏ ေရာဂါကုသေရး ႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး စစ္ေဆးမႈ အပိုင္းတို႔အား အရွိန္အ ဟုတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ၏ ဒုတိယလႈိင္းတြင္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္တြက္ ရည္ရွည္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ICU/HDU Critical Care unit ရွိ ေဆးဘက္ ဆိုင္ဝန္ထမ္း

မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး UNOPS မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဧရာဝတီ စင္တာမွ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ် မႈမ်ားႏွင့္ ကုသေရး အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ပံ့ပိုးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါ သည္။ ယခုေတြ႕ဆုံမႈ မတိုင္ခင္ Max Myanmar Group ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ေအာက္တိုဘာ လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ UNOPS ႏွင့္ WHO မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ ကုသေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ နည္း လမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့သည္ WHO မွ ICU တြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ ေမ့ေဆးပညာ၊ ဓါတ္ခြဲခန္း ပညာရပ္မ်ား အတြက္ အြန္လိုင္း သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈတြင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊

UNOPS မွ procurement, logistics, infrastructure ပိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အား ျဖည့္ကူညီကာ ႏိုင္ငံတ ကာမွ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ICRC မွ ICUကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္ ေၾကာင္းကို အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ “ဧရာဝတီစင္တာဟာ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ Max Myanmar တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္ခုတည္း ေၾကာင့္သာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္ သူလူထုကို ကူညီရန္အတြက္ က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ လိုအပ္ေသာ စီမံၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြရဲ႕ စုေပါင္းအား ထုတ္မႈျဖစ္ ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအမီ ကုသမႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ UNOPS, WHO တို႔နဲ႔ လက္တြဲကာ COV ID -19 ကပ္ေရာဂါပိုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကေန တိုက္ထုတ္ ေပးသြားဖို႔ ျပည္သူေတြ ႏွင့္အတူ အေကာ င္း ဆုံးႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

REF: AKon Thi & mmo HtateHtar

UNICODE

ဧရာဝတီစင်တာကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ ကို ဗစ် 19 ရောဂါ ကူးစက်ခံ နေ ရသည့် လူနာများကို ယာယီကုသမှု ပေးနိုင်ရန် စတင်အ ကောင် ထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် (၄၂၅) ခုတင်ဆန့်သော ကုသရေ းစင်တာကို စက်တင်ဘာ လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စက်တင် ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် (၅၇၅) ခုတင်အထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့၍ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင်တော့ (၈၇၅) ခုတင်ကုသရေးစင်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် လည်း (၇၅) ခုတင်ဆန့် ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည်း ထပ်မံဖွင့်လှစ် နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း အနေနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျန်း မာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ လုပ်အားပေး များဖြင့် စုပေါင်းကာ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုတွင် ၎င်းတို့၏ အသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု များကို အသုံးချ နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို အ ကောင် အ ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အ ဓိကအားဖြင့် ICU/HDU များအတွက် အထူးလေ့ ကျင့်ထားသည့် အတွေ့အ ကြုံရင့် ဝန်ထမ်း များ ထားရှိတာဝန်ပေးရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး အတွက် အ ကူအညီပေးလိုသော ပါတနာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတ ကာမှ ကျွမ်းကျင် လုပ်အားပေး အဖွဲ့များကို ကြို ဆိုနေပါသည်။

UNOPS, WHO နှင့် ICRC ၏အကြံပေး ကိုယ်စာ လှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ် ကုသရေး စင်တာသို့ လာရော က်လေ့လာကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှု အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင်ရန် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ကျန်း မာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန(MOHS) ၏ ခွင့်ပြုမှုဖြင့် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း သည် နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်း များ၊ တိုင်းဒေ သကြီး အစိုးရ အဖွဲ့တို့ဖြင့် ရေရှည် လက်တွဲ ပူးပေါ င်း မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင် ငံ၏ COVID-19တိုက်ဖျက် ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်း ထောက် ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အပိုင်းနှင့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များကို ပံ့ပိုးကူညီ ပေးသွားမည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ (၇)ရက် ရန်ကုန် -ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာရုံး (UNOPS)၊ က မ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) အဖွဲ့အ စည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် များသည် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အား ကစားကွင်း တွင်တည်ရှိပြီး မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အစောဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဧရာ ဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း ကိုဗစ်ကုသရေး စင်တာသို့ အောက်တိုဘာ လ (၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖွင့် လှစ်တော့မည့် ICU/HDU unit – ဧရာဝတီစင်တာ (C)အား ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် ထားရှိမှုတို့ကို လေ့လာကြည့် ရှုခဲ့ကြသည်။

လာရောက် လေ့လာကြသော ပညာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ကြီးများ နှင့် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဧရာဝတီ စင်တာ၏ လည်ပတ်နေပုံ အဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိတ် လိုက် လံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဧရာဝတီစင် တာ ၏ ရောဂါကုသရေး နှင့် COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးမှု အပိုင်းတို့အား အရှိန်အ ဟုတ် မြှင့်တင်ရန်နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ပိုမိုထိန်းချုပ် နိုင်ရန်တွက် ရည်ရှည် လက်တွဲ ပူးပေါင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် ICU/HDU Critical Care unit ရှိ ဆေးဘက် ဆိုင်ဝန်ထမ်း

များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အထောက်အပံ့ ပေးရန် ပံ့ပိုးကူညီမည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီ စင်တာမှ လိုအပ်သော သင်တန်းပို့ချ မှုများနှင့် ကုသရေး အတွက် ပစ္စည်းများကို လည်း ပံ့ပိုးပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါ သည်။ ယခုတွေ့ဆုံမှု မတိုင်ခင် Max Myanmar Group ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်သည် အောက်တိုဘာ လ (၃) ရက်နေ့တွင် UNOPS နှင့် WHO မှ ပညာရှင်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကုသရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် နည်း လမ်းများကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခဲ့သည် WHO မှ ICU တွင် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ နှင့် မေ့ဆေးပညာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်း ပညာရပ်များ အတွက် အွန်လိုင်း သင်တန်းများ ပို့ချမှုတွင် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊

UNOPS မှ procurement, logistics, infrastructure ပိုင်းများတွင် ပါဝင်အား ဖြည့်ကူညီကာ နိုင်ငံတ ကာမှ အလှူရှင်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ICRC မှ ICUကျွမ်းကျင် ပညာရှင်နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီ ပေးသွားမည် ကြောင်းကို အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ ကြသည်။ “ဧရာဝတီစင်တာဟာ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ Max Myanmar တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်ခုတည်း ကြောင့်သာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည် သူလူထုကို ကူညီရန်အတွက် ကျန်း မာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ လိုအပ်သော စီမံညွှန် ကြားချက်တွေနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရဲ့ စုပေါင်းအား ထုတ်မှုဖြစ် ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နိုင်ငံ တကာ စံချိန်စံညွှန်းအမီ ကုသမှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် UNOPS, WHO တို့နဲ့ လက်တွဲကာ COV ID -19 ကပ်ရောဂါပိုးကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ တိုက်ထုတ် ပေးသွားဖို့ ပြည်သူတွေ နှင့်အတူ အကော င်း ဆုံးကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဇော်မှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

REF:  AKon Thi & mmo HtateHtar