ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ မွာ တ႐ုတ္ နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ဖို႔ အေမရိကန္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီ

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္သည္ “ အခ်က္အလက္မွန္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ တလြဲ ေကာက္ယူျခင္း” ျဖစ္သည္ ဟု စြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္က “တ႐ုတ္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ ဝမ္းကြဲျပားမႈ ျဖစ္ေစရန္ ေဒသတြင္းမွ အေျခအေနကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ ေနျခင္း” ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သူတို႔က ဆိုသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေျခ အေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တည္ၿငိမ္ကာ တိုးတက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆို ထားၿပီး အင္အားျပျခင္း၊ တင္းမာမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးျခင္းတို႔အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဲဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန႔္က်င္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္က ထပ္ေျပာသည္။

သူ၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ Mike Pompeo က ကုလသမဂၢ၏ ပင္လယ္ဆိုင္ ရာဥပေဒ (UNCLOS) အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အ ႏိုင္မရရွိဘဲ ဖိလစ္ပိုင္အား အႏိုင္ေပးခဲ့သည့္ The Hague ရွိ သမာဓိ ခုံ႐ုံးတခုမွ ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည့္ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ၎၏ nine-dash line အရ ပင္လယ္ျပင္တခုလုံး နီးပါးကို ၎တို႔၏ ပိုင္နက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက က်ယ္ျပန႔္စြာ ေတာင္းဆိုမႈ၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေျခခံကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ ခုံသမာဓိ႐ုံး စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က “ (တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏) ေရျပင္ပိုင္နက္ ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒတြင္ အေျခခံျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ” ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက “ခုံသမာဓိ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ၂ ဖက္လုံးအတြက္ အၿပီးသတ္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ ျဖစ္သည္” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သတိေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ UNCLOS ကို ယခုထိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ထိုးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။Mike Pompeo ၏ ေၾကညာခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဇြန္လအ တြင္းက ကုလသမဂၢတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သံတမန္မွတ္စုကို ပဲ့တင္ထပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ေၾကညာခ်က္သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ထားေသာ ဧရိယာ အခ်ိဳ႕ အေပၚတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိ အမွတ္ျပဳမႈ အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အျငင္း ပြားမႈမ်ားတြင္ တဘက္ဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ ေရွာင္ရွားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ယခင္ ရပ္တည္ခ်က္မွ သိသိသာသာ ခြဲထြက္ လာျခင္းပင္။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း အျငင္းပြားေနေသာ ေရပိုင္နက္မ်ဥ္းမ်ားျပ ေျမပုံ/AFPတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သတိေပးရာတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mike Pompeo က အားလုံးသည္ သမာဓိခုံ႐ုံးက ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ သီးသန႔္ စီးပြားေရး ဇုန္ (EEZ) ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ဧရိယာမ်ား အတြင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းတြင္ ရွိသည့္ Scarborough ေရတိမ္ေသာင္ခုံ၊ Second Thomas ေရတိမ္ေသာင္ခုံ ႏွင့္ Mischief ေက်ာက္တန္းေနရာမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို အထူးသျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည့္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္မႈတခု အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား အားလုံးနီးပါးကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။ ျပင္းထန္စြာ အျငင္းပြားေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေရေၾကာင္းန ယ္ေျမ အတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစႏိုင္ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းတခုကို အေျချပဳ၍ ျဖစ္သည္။အဆိုပါ ေရျပင္အတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ အခိုင္အမာေျပာဆိုမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ဟန႔္တားရန္ ၎၏ စစ္ေရးတည္ရွိမႈကို တိုးျမႇင့္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ စစ္ဌာန ခ်ဳပ္က ၆ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ ၂ စင္း ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ထို ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mike Pompeo က “ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း အင္ပါယာအျဖစ္ သေဘာထားျခင္းကို ကမာၻက ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း” ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက “သူတို႔၏ ကမ္းလြန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အခ်ဳပ္အ ျခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ဝ တၱရားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” သတိ ေပးခဲ့သည္။Mike Pompeo ၏ေၾကညာခ်က္သည္ ယခုအခါတြင္ ကနဦး ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာအေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး အခ်ိဳ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက စစ္ေအးတိုက္ပြဲအသစ္ဟု ျမင္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေပၚမွ အေမရိကန္၏ ဖိအားေပးမႈ တိုးလာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန႔္က်င္သည့္ အေမရိကန္၏ မႀကဳံစဖူး ေၾကညာခ်က္သည္ သူတို႔ ၏ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႏႈိးဆြမႈတခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။အံ့အားသင့္စရာ ေၾကညာခ်က္သည္ ထိပ္တန္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ ၂ ခု ၏ ေရ ေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ပြဲတြင္ အဆင့္သစ္ တခု ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အကယ္၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက အနာဂတ္တြင္ အျပန္အလွန္ကာကြယ္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (MDT) အရ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၏ ပိုင္နက္ အျဖစ္ ေၾကညာထားသည့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈ ရွိပါက အေမရိကန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ပိုမို အင္အား ႀကီးမားေသာ စြက္ဖက္မႈတခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အရိပ္အေယာင္ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

REF: SHWE WIKI

UNICODE

တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်သည် “ အချက်အလက်မှန် များနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် တလွဲ ကောက်ယူခြင်း” ဖြစ်သည် ဟု စွပ်စွဲခြင်းဖြင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်က “တရုတ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း နိုင်ငံများကြားတွင် စိတ် ဝမ်းကွဲပြားမှု ဖြစ်စေရန် ဒေသတွင်းမှ အခြေအနေကို ပုံကြီးချဲ့ နေခြင်း” ဖြစ်သည် ဟုလည်း သူတို့က ဆိုသည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေ အနေသည် ငြိမ်းချမ်း၍ တည်ငြိမ်ကာ တိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆို ထားပြီး အင်အားပြခြင်း၊ တင်းမာမှုကို လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းတွင် မသင့်မတင့် ဖြစ်အောင် သွေးထိုးခြင်းတို့အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံကို ရှုတ်ချခဲ့သည်။ “တရုတ်နိုင်ငံက အဲဒါကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ ကြေငြာချက်က ထပ်ပြောသည်။

သူ၏ ကြေငြာချက်တွင် Mike Pompeo က ကုလသမဂ္ဂ၏ ပင်လယ်ဆိုင် ရာဥပဒေ (UNCLOS) အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အ နိုင်မရရှိဘဲ ဖိလစ်ပိုင်အား အနိုင်ပေးခဲ့သည့် The Hague ရှိ သမာဓိ ခုံရုံးတခုမှ ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံမှ လျစ်လျူရှုခဲ့သည့် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ၎င်း၏ nine-dash line အရ ပင်လယ်ပြင်တခုလုံး နီးပါးကို ၎င်းတို့၏ ပိုင်နက်အဖြစ် တရုတ် နိုင်ငံက ကျယ်ပြန့်စွာ တောင်းဆိုမှု၏ ဥပဒေကြောင်းအရ အခြေခံကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ချမှတ်ခဲ့ သော ခုံသမာဓိရုံး စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်က “ (တရုတ် နိုင်ငံ၏) ရေပြင်ပိုင်နက် ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုများသည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွင် အခြေခံခြင်း မရှိသည့်အတွက် ” ပယ်ချခဲ့သည်။

အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက “ခုံသမာဓိရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၂ ဖက်လုံးအတွက် အပြီးသတ်ဖြစ်ပြီး တရားဝင် ဖြစ်သည်” ဟု တရုတ်နိုင်ငံကို သတိပေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်နိုင်ငံသည် UNCLOS ကို ယခုထိ အတည်ပြု လက်မှတ် ထိုးခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်၍ တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။Mike Pompeo ၏ ကြေညာချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဇွန်လအ တွင်းက ကုလသမဂ္ဂတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သံတမန်မှတ်စုကို ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ကြေညာချက်သည် တရုတ် နိုင်ငံက သိမ်းပိုက်ထားသော ဧရိယာ အချို့ အပေါ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိ အမှတ်ပြုမှု အပေါ် များစွာ သက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။

အငြင်း ပွားမှုများတွင် တဘက်ဘက်မှ ရပ်တည်ရန် ရှောင်ရှားခဲ့သည့် အမေရိကန် အစိုးရ၏ ယခင် ရပ်တည်ချက်မှ သိသိသာသာ ခွဲထွက် လာခြင်းပင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အငြင်းပွားနေသော ရေပိုင်နက်မျဉ်းများပြ မြေပုံ/AFPတရုတ်နိုင်ငံကို သတိပေးရာတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mike Pompeo က အားလုံးသည် သမာဓိခုံရုံးက ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ၏ သီးသန့် စီးပွားရေး ဇုန် (EEZ) ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ဧရိယာများ အတွင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းတွင် ရှိသည့် Scarborough ရေတိမ်သောင်ခုံ၊ Second Thomas ရေတိမ်သောင်ခုံ နှင့် Mischief ကျောက်တန်းနေရာများအပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြောဆိုချက်ကို အထူးသဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။

စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသည့် အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်မှုတခု အနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တ ရုတ်နိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် လုပ်ရပ်များ အားလုံးနီးပါးကို ပယ်ချလိုက်သည်။ ပြင်းထန်စွာ အငြင်းပွားနေပြီးဖြစ်သော ရေကြောင်းန ယ်မြေ အတွင်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာစေနိုင်သော ဥပဒေကြောင်းတခုကို အခြေပြု၍ ဖြစ်သည်။အဆိုပါ ရေပြင်အတွင်းတွင် တရုတ် နိုင်ငံ၏ အခိုင်အမာပြောဆိုမှု မြင့်တက်လာခြင်းကို ဟန့်တားရန် ၎င်း၏ စစ်ရေးတည်ရှိမှုကို တိုးမြှင့်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန် စစ်ဌာန ချုပ်က ၆နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ၂ စင်း ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကို တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ ပြုလုပ်ပြီး နောက် များမကြာမီမှာပင် ထို ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo က “တောင်တရုတ် ပင်လယ်ကို တရုတ်အစိုးရက ပင်လယ် ရေကြောင်း အင်ပါယာအဖြစ် သဘောထားခြင်းကို ကမ္ဘာက ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း” နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံက “သူတို့၏ ကမ်းလွန် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အချုပ်အ ခြာ အာဏာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများအရ သူတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန် ဝ တ္တရားများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးတို့တွင် အရှေ့တောင်အာရှ မဟာမိတ်များ၊ မိတ်ဖက်များ နှင့်အတူ ရပ်တည်မည် ဖြစ်ကြောင်း” သတိ ပေးခဲ့သည်။Mike Pompeo ၏ကြေညာချက်သည် ယခုအခါတွင် ကနဦး ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအခြေအနေတွင် ရောက်ရှိလာပြီး အချို့ လေ့လာဆန်းစစ်သူများက စစ်အေးတိုက်ပွဲအသစ်ဟု မြင်ကြသည်။

တရုတ် နိုင်ငံအပေါ်မှ အမေရိကန်၏ ဖိအားပေးမှု တိုးလာနေသည့် အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ရေ ကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်သည့် အမေရိကန်၏ မကြုံစဖူး ကြေညာချက်သည် သူတို့ ၏ တောင်တရုတ်ပင်လယ် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှိုးဆွမှုတခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။အံ့အားသင့်စရာ ကြေညာချက်သည် ထိပ်တန်း အင်အားကြီး နိုင်ငံ ၂ ခု ၏ ရေ ကြောင်း ဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပွဲတွင် အဆင့်သစ် တခု ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အကယ်၍ တရုတ် နိုင်ငံက အနာဂတ်တွင် အပြန်အလှန်ကာကွယ် ရေး သဘောတူစာချုပ် (MDT) အရ အမေရိကန်၏ မဟာမိတ် ဖြစ်သည့် ဖိလစ်ပိုင် အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ၏ ပိုင်နက် အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ပင်လယ်ပြင်အတွင်း လှုပ်ရှားမှု ရှိပါက အမေရိကန် စစ်ဌာနချုပ်၏ ပိုမို အင်အား ကြီးမားသော စွက်ဖက်မှုတခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အရိပ်အယောင် ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

REF:   SHWE  WIKI

Add a Comment

Your email address will not be published.