တရား႐ုံး မွာ လက္က ကိုင္ၿပီး က်မ္းက်ိန္ ရတဲ့ က်မ္းစာ ထုတ္ထဲ မွာ ဘာေတြ ေရးထား လဲ? ❞ဆိုတာ သိၾကရဲ႕လား?

က်မ္းစာထုတ္ထဲမွာ ဘာေတြပါလဲ။က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿမဲက်မ္းစာတြင္ နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ စိႏၲိတံ သတၱသေခ်ၤ ယ်၊ နဝသေခ်ၤယ် ဝါစကံ၊ ကာယ ဝါစာ စတုခ်ာတံ ဟု က်မ္းစာကိုစတင္ဖြင့္ထားၿပီး ေအာက္အပိုဒ္တြင္ က်မ္းစာကို ေစာင့္ ေရွာက္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔ကို တိုင္တည္ ထားပါသည္။ဗုဒၶတၱံ သမုပါဂမိ ဟူေသာပါဌ္ဂါထာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္ သိန္း၊ ရွစ္သေခ်ၤႏွင့္ကမာၻ တစ္ သိန္း၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္သေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းတိုင္ေအာင္ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမပါရမီ၊ ပညာ ပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ အဓိ႒ာန္ပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီဆိုသည့္ ပါရမီဆယ္ပါး။

အျပားသုံးဆယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စြန႔္ျခင္းႀကီးငါးပါးႏွင့္ စရိယသုံးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္းျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီးမွ ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေယာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ တည္းဟူေသာ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေတာ္မူ၍ ဂဂၤါသဲလုံးႏွင့္အမွ်ပြင့္ကုန္ေတာ္မူေသာ္ ပညာဓိကဘုရား၊ ဝိရိယာဓိကဘုရား၊ သဒၶါဓိကဘုရားအေပါင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု အဆိုရွိ ေသာ စႏၵီပါရမီတြာ၊ မဟာပိနဲၷ၊ ကုတဲ၊ ေဂါရမႏၲနတ္ႀကီး၊ သာသနာေတာ္ကိုေစာင့္ေသာနတ္ႀကီး၊ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ ေဗဒင္ေလးပုံကိုေစာင့္ေသာနတ္ႀကီး၊ စတုေလာကပါလ နတ္ႀကီး၊ မဟာေမဂလာနတ္ႀကီး၊ ႐ုကၡစိုးအာကာသစိုး နတ္ႀကီး၊ ျပည္ေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊

အရပ္ေလး မ်က္ႏွာကိုေစာင့္ေသာ နတ္၊ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာကို ေစာင့္ ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်မ္းသစၥာကို မွန္ကန္စြာ က်ိန္ဆိုသူတို႔ အား အၿမဲေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူေစသတည္း ဟူ၍ ေလးနက္စြာ တိုင္တည္ထားသည္။က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရာတြင္ မဟုတ္မမွန္ထြက္ဆိုပါက ရရွိခံစားရမည့္အက်ိဳးတရားမ်ားကိုလည္း ယခုလိုေရးထိုး ထားပါသည္။ ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာထြက္ဆိုပါမည္။ မဟုတ္မမွန္ ဆိုပါေခ်လွ်င္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမာၻတစ္သိန္း တြက္ကိန္း ျပည္ထ၊ လုံ႔လသည္းစြာ၊ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမ ပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ပညာပါရမီ၊ သစၥာ ပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ အဓိ႒ာန္ပါရမီ ပါရမီဆယ္ပါးအျပား သုံးဆယ္ကိုျဖည့္၍။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာဟူေလ။ သြားေတာ္ေလးဆယ္၊ စြယ္ေတာ္ေလးေခ်ာင္း၊ ညႇပ္႐ိုးေတာ္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ဓာတ္ေတာ္ေပါင္း ရွစ္စ႐ြတ္ကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ ။ လက်္ာရံရွင္သာရိ ပုတၱရာ၊ လက္ဝဲရံရွင္ ေမာဂၢလာန္စေသာ အသီတ ိရွစ္က်ိပ္ေသာ ရဟႏၲာျမတ္ တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ဘုရား သခင္ ေဟာေတာ္ မူေသာ၊ ဝိနည္းငါးက်မ္း၊ သုတ္သုံးက်မ္း၊ အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္း၊ ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ ဓမၼာခကၡႏၲာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ က်မ္းကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာ နတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ။

ထိုမွ တစ္ပါး သာမေဗဒင္၊ ယဇုေဗဒင္၊ ကၠသွ်ဳေဗဒင္၊ အာတပန ေဗဒင္ေလးပုံကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ။ ထိုမွတစ္ပါး သာသနာေတာ္ငါးေထာင္ကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသေစ ေသာ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ဇမၼဴဒီပါ၊ အပရေဂါယာ၊ ဥတၱ ရကု႐ု၊ ျပဳဗၼဝိေဒဟာ၊ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္း၊ ကြၽန္းငယ္ ႏွစ္ေထာင္၊ အရံေဆာင္ေသာ ကြၽန္းအေပါင္းကို ေစာင့္ ေသာနတ္လည္း သတ္၍ မေန ေသေစေသာဟူေလ။ထို မွ တစ္ပါး ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ ဂဂၤါယမုံနာ၊ အစီရဝတီမဟီ၊ အရဘူ၊ ဟူသည္မႂကြင္း၊ အိုင္အင္း ေခ်ာင္း ေျမာင္း၊ အေပါင္းေစာင့္မွတ္ ခပ္သိမ္းနတ္လည္း သတ္ ၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ။

ဟိမဝႏၲာေတာသုံးေတာင္ ကို ကုန္ေအာင္ ေစာင့္ေသာ အာကာသစိုး၊ ဗိႆႏိုးမလြတ္ ဘုတ္ၿပိတ္နတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ ဟူ ေလ။ထိုမွတစ္ပါး အႆမုကၡိ၊ စႏၵပါရမီသြာ၊ မဟာဂီရိစေသာ အရွိန္ျပင္းထန္၊ ေဝႆန္ဝန္ႏွင့္ ကုမာၻန္ယကၡ၊ ကႏၶဗၼက စသည့္ ေဒဝိန္၊ အသူ ရိန္အလား၊ ေက်ာ္ထင္ရွားသည့္ နတ္အမ်ားလည္း သတ္၍မေန ေသေစေသာ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ေသြးခဲေသြးနက္ ပြက္ပြက္၍ ကိုယ္လက္ ေျပာင္းျပန္ေသြးခဲအန္၍ ေသေစေသာဟူေလ။ထိုမွ တစ္ပါး ေဘးရွစ္ပါး၊ ဒဏ္ဆယ္ပါးလည္း ထင္ရွားသတ္၍ လတ္လတ္ခ်က္ခ်င္း ေသေစ ေသာ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး သားေျမးဥစၥာ၊ မၾကာပ်က္စီး၊ ဆီမီးတန္ေဆာင္၊ တုံးေသာ ေရာင္သို႔၊ ကုန္ေအာင္မႂကြင္း။

ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ေစေသာဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ေရဝယ္သြားလည္း ေရသား မ်ားေတြ ဆယ္ကုေဋတြင္၊ ေရေနအေပါင္း၊ မိေခ်ာင္း လပိုင္၊ ၫြံထိတိုင္၍ မကာန္းလိပ္ငါး၊ စား၍မေန ေသေစ ေသာ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ၾကည္းဝယ္သြားလည္း၊ ၾကည္း သားအျပား၊ မ်ားသည္အေန၊ ကိုးကုေဋတြင္ သစ္က်ား ဆင္ရဲ၊ စိုင္ထီးငမြဲ၊ ဝက္ရဲစား၍၊ ထြားထြားညက္ညက္၊ ကိုယ္လုံးပ်က္၍ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ေႁမြေပြး ေႁမြေဟာက္၊ ငန္းေပ်ာက္ငန္းက်ား၊ ငန္းငါးပါး လည္း ေပါက္ထမေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမွတစ္ပါးေသတုံျငားလည္း၊ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ ငရဲငယ္ တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ထပ္၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ အပါယ္ေလးပါးလားေစေသာ၊ဟူေလ။

ထိုမွတစ္ပါးလူျဖစ္ ျငားလည္း၊ လူခ်င္းမတူ၊ ႏုျဖဴႏုဆြတ္၊ မုန္ညင္း႐ြက္အဆင္း ခ႐ုသင္းမလြတ္၊ ဘက္သကဘက္သမ်ား၊ ထိုအနာလည္းစြဲ ေစေသာဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး မင္းကမလြတ္၊ အမတ္ ဗိုလ္ပါ၊ စြဲစရာသား၊ အိမ္ထားလက္နက္၊ သုံးမည္စက္ႏွင့္ ေျခလက္ေထာင္းေထာင္း၊ လက္ဦးေခါင္းလည္း၊ ေထာင္း ေထာင္းျပတ္၍ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမွတစ္ပါး မဟာသမုဒၵရာ၊ ပင္လယ္ေၾကာဝယ္၊ သေဘၤာေလွႀကီး၊ ပ်က္စီးေမ်ာပါ၊ တြဲေသာလားသို႔၊ ထြားထြားညက္ညက္ ပ်က္ေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး ဂြမ္းတလွည္းတို၊ အကြၽမ္းဘုတ္ေသာ္၊ တဆုပ္ ေလာက္မွ်၊ စမ္းမရသို႔ျဖစ္ ေသာဟူေလ။ထိုမွတစ္ပါး သား၊ ေျမး၊ ေက်းကြၽန္၊ ထြန္ သည့္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ခမ္းနားမႂကြင္း၊

ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ဆင္း ရဲႀကီးသည္၊ ေျမႀကီးဝက္ခြဲ၊ ခြက္လက္စြဲ၍၊ ငရဲအရွင္၊ စားက်င္လွည့္ကာ၊ ဘုန္းစားရာဘဝ၊ တြင္းဆုံးက်၍၊ အလွမဲ့ပါ၊ လူၿပိတၱာလည္း ျဖစ္ေစေသာဟူေလ။ထိုမွ တစ္ပါး မင္းနန္းသူက်ိန္ျခင္း၊ ထုံးႏွယ္ဆင္းသည္၊ ထင္း မီးစကဲ့သို႔ တစတစ တိုေစေသာ၊ ဟူေလ စသည္ျဖင့္ မုသားထြက္ဆိုမႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားရမည့္ ေလာကီ၊ ေလာ ကုတၱာအက်ိဳးကို က်မ္းစာတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဟုတ္ မွန္သည့္ အတိုင္း ထြက္ဆိုပါက လူ႔ျပည္သာမက နတ္ျပည္ သို႔ေရာက္သည့္ တိုင္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ဟုတ္မွန္သည့္ အတိုင္း ဆိုေခ်လွ်င္ မွန္ေသာသစၥာ၊ အာႏုေဘာ္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ယခင္ ေရ႐ြတ္ဆိုခဲ့ၿပီး ‌ေသာ။

နတ္ေကာင္း၊ နတ္ျမတ္အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းေသာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ျမင္လ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူၾကသည္ျဖစ္၍၊ ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ၊ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ေစသတည္း။ ထိုမွတစ္ပါး မွန္ေသာသစၥာအာႏု ေဘာ္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အရွင္မင္းစေသာ ၿမိဳ႕ကြပ္ ျပည္စိုး၊ အမႈအမတ္၊ သူရဲသူခက္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဆိုခဲ့ သမွ် ၾကည္းေန ေရေနသတၱဝါ အေပါင္းတို႔သည္ ရင္ဝယ္ ျဖစ္ေသာသားကဲ့သို႔ သနား ခ်စ္ခင္ ျခင္း ရွိၾကကုန္လ်က္ကိုယ္မွစ၍ သား၊ ေျမး၊ ျမစ္အေဆြ ခုနစ္ဆက္တို႔သည္ ဓာတ္ေလးပါးတို႔ ေသာင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ တည္ ၾကည္ ညီၫြတ္၍၊ ၾကမၼာအေပါင္း၊ ေဘးဥပဒ္ အေပါင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ဟူသမွ်၊ ေရာဂါအနာမ်ိဳး၊ ကိုးဆယ့္ ေျခာက္ပါးတို႔သည္ မထိမေရာက္၊

မကပ္ မစြန္းမၿငိ၊ ခ်မ္းသာ အတိျပည့္စုံ၊ ကုံလုံႂကြယ္ဝလ်က္၊ အသဒိသ သဖြယ္ျဖစ္ အလႉႀကီးကို၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ၊ ဒါန၊ သီလ တို႔ကို မျပတ္ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္၍၊ သာသနာေတာ္ျမတ္ကို ခ်ီး ပင့္ႏိုင္သူျဖစ္ေစသတည္း။ေသတုံေသာ္လည္းအပါယ္ ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ အရပ္ျပစ္ ရွစ္ပါး၊ ရန္ သူမ်ိဳးငါးပါးသို႔၊ မလားမကပ္၊ မေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ လူ႔ျပည္နတ္႐ြာ၊ ခ်မ္းသာႀကီး သုံးပါးကိုရသည္ ျဖစ္ေစသတည္း၊ကိုယ္မွ စ၍သား၊ ေျမး ဥစၥာ၊ ရတနာမ်ိဳး၊ တက္တိုးခ်မ္းသာ၊ မဂၤလာအေပါင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဂုဏ္က်က္သေရ၊ တစ္ေန႔တစ္ဆင့္၊ ဆန္းလျမင့္သို႔ ျဖစ္ေစေသာ္ ဟု ပါရွိပါ သည္။က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿမဲက်မ္းစာ၏ေအာက္ဆုံးအပိုဒ္ တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူပုဂၢိဳလ္အတြက္။

(က်မ္းစာကိုမိမိလက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္စုံကိုင္၍) ယခုတရား႐ုံးေရွ႕ က်ေရာက္ သည့္အမႈတြင္အလုံးစုံအမွန္အကန္ အစစ္ခံပါမည္ဟု ကြၽႏု္ပ္ ေၾက ညာပါသည္။ကြၽႏု္ပ္သည္ မမွန္မကန္သည္ကို အစစ္ခံသည္ရွိေသာ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သည္ကိုမဆို ထိန္ခ်န္ထားသည္ရွိေသာ္ ဤက်မ္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ က်ိန္စာမ်ား ကြၽႏု္ပ္အား သင့္ပါေစသား၊ ကြၽႏု္ပ္သည္ အလုံးစုံ အမွန္အကန္ကို အစစ္ခံသည္ရွိေသာ္ ဤ က်မ္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ခံစားရပါေစသား ……

တရား႐ုံး ေတြမွာ ထားရွိတဲ့ က်မ္းသစၥာကို ဗဟုသုတအလို႔ငွာ ေဖာ္ျပေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္တမ္း စာမ်က္ႏွာကို ေက်းဇူးတင္စြာ credit ေပးပါသည္)က်ိန္စာ တိုက္တယ္။က်မ္းစူး တယ္ ဆိုတာ ကို ဗဟု သုတ အလို႔ ငွာ ေဖာ္ျပ လိုတ္ျခင္း ျဖစ္ ေပသည္။ copyေလး ကူးလာတာ ပါ မလိမ္ၾက နဲ႔ တရား႐ုံးက အနီေရာင္ ပိတ္ေလးထဲမွာ ပါတဲ့ က်မ္းသစၥာ က်ိန္စာဆိုတာ က်မ္းစူးတဲ့ အေၾကာင္း ေလးပါ…. က်မ္းက်ိန္ က်မ္းစူး ဘယ္ယၾတာမွ မကယ္ႏိူင္ဘူး။တခုခု ျဖစ္တိုင္း တရား စြဲမယ္ …… တရား႐ုံးေရာက္မွ ရွင္းမယ္နဲ႔ လြယ္တယ္ မွတ္ေနၾကတယ္။

တျခား ကိစၥေတြ အသာထား အရင္ဆုံး တရားလိုေရာ တရားၿပိဳင္ေရာ သက္ေသေရာ က်မ္းထုတ္ကို ကိုင္ၿပီး က်မ္းက်ိန္ရတာ ….က်မ္း ထုတ္ထဲမွာ ဘာက်ိန္စာ ေတြပါမွန္းမသိပဲ လြယ္လြယ္ နဲ႔ က်ိန္လိုက္ၿပီး အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ေတာ့ ဟုတ္ရဲ႕ ….အမႈႏိုင္ခ်င္တာ နဲ႔ပဲ မဟုတ္ မမွန္ တာေတြ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးမိတဲ့သူေတြ… ဂ်ပိုးကို လိပ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာသူေတြ… မတရားသက္ေသ ေတြ သက္ေသအလိမ္ေတြ အတြက္ က်ိန္စာက အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ ….။ေတြ႕ခဲ့ဖူး တာေလး တစ္ခုေျပာျပမယ္ ….။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ ကိုယ္တို႔ငယ္ငယ္က အိမ္ကိုဝင္ထြက္သြားလာ ေနတဲ့ ဖြားဖြားမိတ္ေဆြ ဦးေလးႀကီး တစ္ေယာက္ရွိတယ္ ..ဦးဘ ပဲ ဆိုၾကပါစို႔ …… ဦဘက လွ်ပ္စစ္ပညာမွာ သိပ္ေတာ္တယ္ … အိမ္ေဆာက္ၿပီဆို သူ႔ကို အရင္ေခၚရတာပဲ …သူ႔နယ္ပယ္မွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ ေနတဲ့သူ ….. ဖခင္က ရပ္ေဝးမွာေရာက္ေနတာေၾကာင့္ မိန္းမသားခ်ည္းပဲရွိတဲ့ ကိုယ္တို႔အိမ္ကို ညေရးညတာ လူဝင္ရင္ ခ်က္ခ်င္း သိေအာင္ သူခိုးဖမ္းစက္ကို သူ႔ဖာသာသူထြင္ၿပီး လာတပ္ေပးထားတယ္။ဦးဘဟာ အဲ့လိုမ်ိဳး မိတ္ေဆြေတြအေပၚမွာလဲ အလိုက္သိတယ္။

ခင္တက္တယ္ ….စိတ္ပူ ေပးတက္တဲ့ လူစားမ်ိဳး …. သေဘာသိပ္ေကာင္းတယ္ …. ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတက္တယ္ …..သူက ၿမိဳ႕ထဲမွာ တိုက္ခန္း တစ္ခုကို ငွားၿပီး လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြလဲ ေရာင္းေသးတယ္ …. အဲ့တာ သူ႔ဆိုင္ဆိုလဲဟုတ္ …. သူ႔႐ုံးခန္းဆို လဲဟုတ္တယ္။ တစ္ရက္ မွာ အခန္းပိုင္ရွင္ နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ အမႈျဖစ္ၾကတယ္ (ဘာအမႈလဲေတာ့ ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ပါ) … အခန္းပိုင္ရွင္က သူ႔ဖက္က သက္ေသလိုက္ေပးဖို႔ ဦးဘကိုလာညႇိတယ္ … သက္ေသဆိုေပမယ့္ မတရားသက္ေသ ေခၚမလား … အမွားထြက္ေပးရမွာ ……။

အေပးအယူ အေနနဲ႔ သူအမႈႏိုင္ရင္ ဆိုင္ခန္းေလးကို အခမဲ့ ဘယ္ႏွႏွစ္ငွားမယ္ေပါ့ … အမႈရႈံးရင္ေတာ့ အဲ့ဆိုင္ခန္းေလးကို ေရာင္းပစ္ရေတာ့ မယ္ဆိုၿပီေတာ့ေပါ့ ….။ဦးဘက ေလာဘတက္သြား တာေရာ …. ဆိုင္ခန္းေလးကို ဆုံးရႈံးမွာေၾကာက္တာေရာ…. မိတ္ေဆြကိုခင္မင္တာေရာ ေၾကာင့္ မတရားသက္ေသ လိုက္ေပးဖို႔ လက္ခံလိုက္ပါတယ္ ….။အမႈလဲႏိုင္ ပါတယ္ …. အခန္းေလးကိုလဲ ဦးဘက အခမဲ့ ငွားခြင့္ ဆိုင္ဖြင့္ ခြင့္ရလိုက္တယ္ …..။ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာဘူး …. ဦးဘတစ္ေယာက္ လုံးပါးပါးလာတယ္ … စီးပြားေရးက်လာတယ္ …. ။

သူ႔ကို ငွားမယ့္သူမရွိေတာ့ဘူး …. သူ႔ပစၥည္းေတြကို လာဝယ္တဲ့သူ မရွိေတာ့ဘူး ….။ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး လဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းလာတယ္ ….. (ေလ ျဖတ္လိုက္ေသးတယ္ ထင္တယ္) ….တပည့္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဦးဘ ၊ လူခ်စ္လူခင္မ်ားတဲ့ ဦးဘ တစ္ေယာက္ ေလး ငါး ႏွစ္အတြင္းမွာ ခ်ဳံးခ်ဳံးက်သြားတယ္ ….. အိမ္က အဖြားဆီ လာလည္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္စုတ္ျပတ္ေနပါၿပီ … သူမွားေၾကာင္းေတြလဲ ဖြင့္ေျပာျပသြားတယ္ …. သူ က်မ္းစူးေနပါၿပီတဲ့ေလ ……..။ေနာင္တေတြရလို႔ ဘုရားအလုပ္ တရားအလုပ္ေတြပဲ လုပ္ေတာ့တယ္တဲ့ …. ။

သူ႔အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပရင္း ဝမ္းနဲ ပန္းနဲ နဲ႔ ငိုတယ္ …..အဲ့ေနာက္ပိုင္း ဦးဘကို မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး ….အိမ္ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ ၾကားရ သလို …. ဆင္းဆင္းရဲရဲ နဲ႔ပဲ ဆုံးပါးသြားတယ္တဲ့ ….. က်မ္းစူးတာ အဲ့လိုမ်ိဳး သိပ္ကိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ .. ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုက က်မ္းထုတ္ထဲ ဘာက်ိန္စာပါမွန္းမသိဘဲ က်မ္းက်ိန္ပီး အလြယ္တကူပဲ မွားမွားမွန္မွန္ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြေပးေနၾကတာပါပဲ ….

မူရင္းပိုင္ရွင္အား Credit ေပးပါတယ္

UNICODE

ကျမ်းစာထုတ်ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ။ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမြဲကျမ်းစာတွင် နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ စိန္တိတံ သတ္တသင်္ချေ ယျ၊ နဝသင်္ချေယျ ဝါစကံ၊ ကာယ ဝါစာ စတုချာတံ ဟု ကျမ်းစာကိုစတင်ဖွင့်ထားပြီး အောက်အပိုဒ်တွင် ကျမ်းစာကို စောင့် ရှောက်သော နတ်အပေါင်းတို့ကို တိုင်တည် ထားပါသည်။ဗုဒ္ဓတ္တံ သမုပါဂမိ ဟူသောပါဌ်ဂါထာနှင့် လျော်ညီစွာ လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ် သိန်း၊ ရှစ်သင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာ တစ် သိန်း၊ တစ်ဆယ့်ခြောက်သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင်အောင် ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက္ခမပါရမီ၊ ပညာ ပါရမီ၊ ခန္တီပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ သစ္စာပါရမီ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ၊ မေတ္တာပါရမီ၊ ဥပေက္ခာပါရမီဆိုသည့် ပါရမီဆယ်ပါး။

အပြားသုံးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးနှင့် စရိယသုံးပါးတို့ကိုလည်းကောင်းဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီးမှ ဒုက္ခသစ္စာ၊ သမုဒယသစ္စာ၊ နိယောဓသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ တည်းဟူသော သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို သိတော်မူ၍ ဂင်္ဂါသဲလုံးနှင့်အမျှပွင့်ကုန်တော်မူသော် ပညာဓိကဘုရား၊ ဝိရိယာဓိကဘုရား၊ သဒ္ဓါဓိကဘုရားအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ေလာကကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု အဆိုရှိ သော စန္ဒီပါရမီတွာ၊ မဟာပိနဲ္န၊ ကုတဲ၊ ဂေါရမန္တနတ်ကြီး၊ သာသနာတော်ကိုစောင့်သောနတ်ကြီး၊ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ ဗေဒင်လေးပုံကိုစောင့်သောနတ်ကြီး၊ စတုလောကပါလ နတ်ကြီး၊ မဟာမေဂလာနတ်ကြီး၊ ရုက္ခစိုးအာကာသစိုး နတ်ကြီး၊ ပြည်စောင့်နတ်၊ မြို့စောင့်နတ်၊

အရပ်လေး မျက်နှာကိုစောင့်သော နတ်၊ အရပ်ရှစ်မျက်နှာကို စောင့် သော နတ်အပေါင်းတို့သည် ကျမ်းသစ္စာကို မှန်ကန်စွာ ကျိန်ဆိုသူတို့ အား အမြဲစောင့်ရှောက် တော်မူစေသတည်း ဟူ၍ လေးနက်စွာ တိုင်တည်ထားသည်။ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရာတွင် မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုပါက ရရှိခံစားရမည့်အကျိုးတရားများကိုလည်း ယခုလိုရေးထိုး ထားပါသည်။ ဟုတ်မှန်သည်ကိုသာထွက်ဆိုပါမည်။ မဟုတ်မမှန် ဆိုပါချေလျှင် လေးသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း တွက်ကိန်း ပြည်ထ၊ လုံ့လသည်းစွာ၊ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက္ခမ ပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ ခန္တီပါရမီ၊ပညာပါရမီ၊ သစ္စာ ပါရမီ၊ မေတ္တာပါရမီ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ ပါရမီဆယ်ပါးအပြား သုံးဆယ်ကိုဖြည့်၍။

ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကို စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေသောဟူလေ။ သွားတော်လေးဆယ်၊ စွယ်တော်လေးချောင်း၊ ညှပ်ရိုးတော်နှစ်ချောင်း၊ ဓာတ်တော်ပေါင်း ရှစ်စရွတ်ကို စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေသော ဟူလေ ။ လကျ်ာရံရှင်သာရိ ပုတ္တရာ၊ လက်ဝဲရံရှင် မောဂ္ဂလာန်စသော အသီတ ိရှစ်ကျိပ်သော ရဟန္တာမြတ် တို့၏ ဓာတ်တော် မွေတော်ကို စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေသော ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး ဘုရား သခင် ဟောတော် မူသော၊ ဝိနည်းငါးကျမ်း၊ သုတ်သုံးကျမ်း၊ အဘိဓမ္မာခုနစ်ကျမ်း၊ ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ ဓမ္မာခက္ခန္တာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် ကျမ်းကုန်အောင်စောင့်သော နတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေသော ဟူလေ။

ထိုမှ တစ်ပါး သာမဗေဒင်၊ ယဇုဗေဒင်၊ က္ကသျှုဗေဒင်၊ အာတပန ဗေဒင်လေးပုံကို စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေသော ဟူလေ။ ထိုမှတစ်ပါး သာသနာတော်ငါးထောင်ကို စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေ သေစေ သော ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး ဇမ္မူဒီပါ၊ အပရဂေါယာ၊ ဥတ္တ ရကုရု၊ ပြုဗ္မဝိဒေဟာ၊ကျွန်းကြီးလေးကျွန်း၊ ကျွန်းငယ် နှစ်ထောင်၊ အရံဆောင်သော ကျွန်းအပေါင်းကို စောင့် သောနတ်လည်း သတ်၍ မနေ သေစေသောဟူလေ။ထို မှ တစ်ပါး မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ မြစ်ငယ်ငါးရာ၊ ဂင်္ဂါယမုံနာ၊ အစီရဝတီမဟီ၊ အရဘူ၊ ဟူသည်မကြွင်း၊ အိုင်အင်း ချောင်း မြောင်း၊ အပေါင်းစောင့်မှတ် ခပ်သိမ်းနတ်လည်း သတ် ၍မနေ သေစေသော ဟူလေ။

ဟိမဝန္တာတောသုံးတောင် ကို ကုန်အောင် စောင့်သော အာကာသစိုး၊ ဗိဿနိုးမလွတ် ဘုတ်ပြိတ်နတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော ဟူ လေ။ထိုမှတစ်ပါး အဿမုက္ခိ၊ စန္ဒပါရမီသွာ၊ မဟာဂီရိစသော အရှိန်ပြင်းထန်၊ ဝေဿန်ဝန်နှင့် ကုမ္ဘာန်ယက္ခ၊ ကန္ဓဗ္မက စသည့် ဒေဝိန်၊ အသူ ရိန်အလား၊ ကျော်ထင်ရှားသည့် နတ်အများလည်း သတ်၍မနေ သေစေသော ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး သွေးခဲသွေးနက် ပွက်ပွက်၍ ကိုယ်လက် ပြောင်းပြန်သွေးခဲအန်၍ သေစေသောဟူလေ။ထိုမှ တစ်ပါး ဘေးရှစ်ပါး၊ ဒဏ်ဆယ်ပါးလည်း ထင်ရှားသတ်၍ လတ်လတ်ချက်ချင်း သေစေ သော ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး သားမြေးဥစ္စာ၊ မကြာပျက်စီး၊ ဆီမီးတန်ဆောင်၊ တုံးသော ရောင်သို့၊ ကုန်အောင်မကြွင်း။

ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စေသောဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး ရေဝယ်သွားလည်း ရေသား များတွေ ဆယ်ကုဋေတွင်၊ ရေနေအပေါင်း၊ မိချောင်း လပိုင်၊ ညွံထိတိုင်၍ မကာန်းလိပ်ငါး၊ စား၍မနေ သေစေ သော ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး ကြည်းဝယ်သွားလည်း၊ ကြည်း သားအပြား၊ များသည်အနေ၊ ကိုးကုဋေတွင် သစ်ကျား ဆင်ရဲ၊ စိုင်ထီးငမွဲ၊ ဝက်ရဲစား၍၊ ထွားထွားညက်ညက်၊ ကိုယ်လုံးပျက်၍ သေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး မြွေပွေး မြွေဟောက်၊ ငန်းပျောက်ငန်းကျား၊ ငန်းငါးပါး လည်း ပေါက်ထမနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ ထိုမှတစ်ပါးသေတုံငြားလည်း၊ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်၊ ငရဲငယ် တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်ထပ်၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်၊ အပါယ်လေးပါးလားစေသော၊ဟူလေ။

ထိုမှတစ်ပါးလူဖြစ် ငြားလည်း၊ လူချင်းမတူ၊ နုဖြူနုဆွတ်၊ မုန်ညင်းရွက်အဆင်း ခရုသင်းမလွတ်၊ ဘက်သကဘက်သများ၊ ထိုအနာလည်းစွဲ စေသောဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး မင်းကမလွတ်၊ အမတ် ဗိုလ်ပါ၊ စွဲစရာသား၊ အိမ်ထားလက်နက်၊ သုံးမည်စက်နှင့် ခြေလက်ထောင်းထောင်း၊ လက်ဦးခေါင်းလည်း၊ ထောင်း ထောင်းပြတ်၍ သေစေသော၊ ဟူလေ။ ထိုမှတစ်ပါး မဟာသမုဒ္ဒရာ၊ ပင်လယ်ကြောဝယ်၊ သင်္ဘောလှေကြီး၊ ပျက်စီးမျောပါ၊ တွဲသောလားသို့၊ ထွားထွားညက်ညက် ပျက်စေသော၊ ဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး ဂွမ်းတလှည်းတို၊ အကျွမ်းဘုတ်သော်၊ တဆုပ် လောက်မျှ၊ စမ်းမရသို့ဖြစ် သောဟူလေ။ထိုမှတစ်ပါး သား၊ မြေး၊ ကျေးကျွန်၊ ထွန် သည့် ကျွဲ၊ နွား၊ ခမ်းနားမကြွင်း၊

ပြုန်းတီးခြင်းနှင့် ဆင်း ရဲကြီးသည်၊ မြေကြီးဝက်ခွဲ၊ ခွက်လက်စွဲ၍၊ ငရဲအရှင်၊ စားကျင်လှည့်ကာ၊ ဘုန်းစားရာဘဝ၊ တွင်းဆုံးကျ၍၊ အလှမဲ့ပါ၊ လူပြိတ္တာလည်း ဖြစ်စေသောဟူလေ။ထိုမှ တစ်ပါး မင်းနန်းသူကျိန်ခြင်း၊ ထုံးနှယ်ဆင်းသည်၊ ထင်း မီးစကဲ့သို့ တစတစ တိုစေသော၊ ဟူလေ စသည်ဖြင့် မုသားထွက်ဆိုမှုကြောင့် ရရှိခံစားရမည့် လောကီ၊ လော ကုတ္တာအကျိုးကို ကျမ်းစာတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ဖော်ပြထားပါ သည်။ ဟုတ် မှန်သည့် အတိုင်း ထွက်ဆိုပါက လူ့ပြည်သာမက နတ်ပြည် သို့ရောက်သည့် တိုင် အောက်ပါ အကျိုးတရားများ ရရှိစေကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။ဟုတ်မှန်သည့် အတိုင်း ဆိုချေလျှင် မှန်သောသစ္စာ၊ အာနုဘော် အကျိုးဆက်ကြောင့် ယခင် ရေရွတ်ဆိုခဲ့ပြီး ‌ေသာ။

နတ်ကောင်း၊ နတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည် ကောင်းသောကြည့်ခြင်းဖြင့် ကြည့်မြင်လျက် စောင့်ရှောက်တော် မူကြသည်ဖြစ်၍၊ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခ၊ ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်စေသတည်း။ ထိုမှတစ်ပါး မှန်သောသစ္စာအာနု ဘော် အကျိုးဆက်ကြောင့် အရှင်မင်းစသော မြို့ကွပ် ပြည်စိုး၊ အမှုအမတ်၊ သူရဲသူခက်အပေါင်းတို့နှင့် ဆိုခဲ့ သမျှ ကြည်းနေ ရေနေသတ္တဝါ အပေါင်းတို့သည် ရင်ဝယ် ဖြစ်သောသားကဲ့သို့ သနား ချစ်ခင် ခြင်း ရှိကြကုန်လျက်ကိုယ်မှစ၍ သား၊ မြေး၊ မြစ်အဆွေ ခုနစ်ဆက်တို့သည် ဓာတ်လေးပါးတို့ သောင်းသော တည်ကြည်ခြင်းဖြင့် တည် ကြည် ညီညွတ်၍၊ ကြမ္မာအပေါင်း၊ ဘေးဥပဒ် အပေါင်း၊ အပြစ်ဒဏ်ဟူသမျှ၊ ရောဂါအနာမျိုး၊ ကိုးဆယ့် ခြောက်ပါးတို့သည် မထိမရောက်၊

မကပ် မစွန်းမငြိ၊ ချမ်းသာ အတိပြည့်စုံ၊ ကုံလုံကြွယ်ဝလျက်၊ အသဒိသ သဖွယ်ဖြစ် အလှူကြီးကို၊ ကြိမ်ဖန်များစွာ၊ ဒါန၊ သီလ တို့ကို မပြတ် ဖြည့်စွမ်းနိုင်၍၊ သာသနာတော်မြတ်ကို ချီး ပင့်နိုင်သူဖြစ်စေသတည်း။သေတုံသော်လည်းအပါယ် လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ အရပ်ပြစ် ရှစ်ပါး၊ ရန် သူမျိုးငါးပါးသို့၊ မလားမကပ်၊ မရောက်သည်ဖြစ်၍၊ လူ့ပြည်နတ်ရွာ၊ ချမ်းသာကြီး သုံးပါးကိုရသည် ဖြစ်စေသတည်း၊ကိုယ်မှ စ၍သား၊ မြေး ဥစ္စာ၊ ရတနာမျိုး၊ တက်တိုးချမ်းသာ၊ မင်္ဂလာအပေါင်း၊ ကောင်းမြတ်သောဂုဏ်ကျက်သရေ၊ တစ်နေ့တစ်ဆင့်၊ ဆန်းလမြင့်သို့ ဖြစ်စေသော် ဟု ပါရှိပါ သည်။ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမြဲကျမ်းစာ၏အောက်ဆုံးအပိုဒ် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်။

(ကျမ်းစာကိုမိမိလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်၍) ယခုတရားရုံးရှေ့ ကျရောက် သည့်အမှုတွင်အလုံးစုံအမှန်အကန် အစစ်ခံပါမည်ဟု ကျွနု်ပ် ကြေ ညာပါသည်။ကျွနု်ပ်သည် မမှန်မကန်သည်ကို အစစ်ခံသည်ရှိသော်၊ သို့တည်းမဟုတ် မည်သည်ကိုမဆို ထိန်ချန်ထားသည်ရှိသော် ဤကျမ်း စာတွင် ဖော်ပြထား သော ကျိန်စာများ ကျွနု်ပ်အား သင့်ပါစေသား၊ ကျွနု်ပ်သည် အလုံးစုံ အမှန်အကန်ကို အစစ်ခံသည်ရှိသော် ဤ ကျမ်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ခံစားရပါစေသား ……

တရားရုံး တွေမှာ ထားရှိတဲ့ ကျမ်းသစ္စာကို ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဖော်ပြပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်တမ်း စာမျက်နှာကို ကျေးဇူးတင်စွာ credit ပေးပါသည်)ကျိန်စာ တိုက်တယ်။ကျမ်းစူး တယ် ဆိုတာ ကို ဗဟု သုတ အလို့ ငှာ ဖော်ပြ လိုတ်ခြင်း ဖြစ် ပေသည်။ copyလေး ကူးလာတာ ပါ မလိမ်ကြ နဲ့ တရားရုံးက အနီရောင် ပိတ်လေးထဲမှာ ပါတဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်စာဆိုတာ ကျမ်းစူးတဲ့ အကြောင်း လေးပါ…. ကျမ်းကျိန် ကျမ်းစူး ဘယ်ယတြာမှ မကယ်နိူင်ဘူး။တခုခု ဖြစ်တိုင်း တရား စွဲမယ် …… တရားရုံးရောက်မှ ရှင်းမယ်နဲ့ လွယ်တယ် မှတ်နေကြတယ်။

တခြား ကိစ္စတွေ အသာထား အရင်ဆုံး တရားလိုရော တရားပြိုင်ရော သက်သေရော ကျမ်းထုတ်ကို ကိုင်ပြီး ကျမ်းကျိန်ရတာ ….ကျမ်း ထုတ်ထဲမှာ ဘာကျိန်စာ တွေပါမှန်းမသိပဲ လွယ်လွယ် နဲ့ ကျိန်လိုက်ပြီး အမှန်အတိုင်းပြောရင်တော့ ဟုတ်ရဲ့ ….အမှုနိုင်ချင်တာ နဲ့ပဲ မဟုတ် မမှန် တာတွေ ထွက်ဆိုချက်ပေးမိတဲ့သူတွေ… ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်ပြောသူတွေ… မတရားသက်သေ တွေ သက်သေအလိမ်တွေ အတွက် ကျိန်စာက အဆင်သင့်စောင့်နေတာ ….။တွေ့ခဲ့ဖူး တာလေး တစ်ခုပြောပြမယ် ….။

လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်လောက် ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာ နေတဲ့ ဖွားဖွားမိတ်ဆွေ ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ် ..ဦးဘ ပဲ ဆိုကြပါစို့ …… ဦဘက လျှပ်စစ်ပညာမှာ သိပ်တော်တယ် … အိမ်ဆောက်ပြီဆို သူ့ကို အရင်ခေါ်ရတာပဲ …သူ့နယ်ပယ်မှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေတဲ့သူ ….. ဖခင်က ရပ်ဝေးမှာရောက်နေတာကြောင့် မိန်းမသားချည်းပဲရှိတဲ့ ကိုယ်တို့အိမ်ကို ညရေးညတာ လူဝင်ရင် ချက်ချင်း သိအောင် သူခိုးဖမ်းစက်ကို သူ့ဖာသာသူထွင်ပြီး လာတပ်ပေးထားတယ်။ဦးဘဟာ အဲ့လိုမျိုး မိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာလဲ အလိုက်သိတယ်။

ခင်တက်တယ် ….စိတ်ပူ ပေးတက်တဲ့ လူစားမျိုး …. သဘောသိပ်ကောင်းတယ် …. ပျော်ပျော်နေတက်တယ် …..သူက မြို့ထဲမှာ တိုက်ခန်း တစ်ခုကို ငှားပြီး လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလဲ ရောင်းသေးတယ် …. အဲ့တာ သူ့ဆိုင်ဆိုလဲဟုတ် …. သူ့ရုံးခန်းဆို လဲဟုတ်တယ်။ တစ်ရက် မှာ အခန်းပိုင်ရှင် နဲ့ အိမ်နီးချင်းတို့ အမှုဖြစ်ကြတယ် (ဘာအမှုလဲတော့ သေချာမမှတ်မိတော့ပါ) … အခန်းပိုင်ရှင်က သူ့ဖက်က သက်သေလိုက်ပေးဖို့ ဦးဘကိုလာညှိတယ် … သက်သေဆိုပေမယ့် မတရားသက်သေ ခေါ်မလား … အမှားထွက်ပေးရမှာ ……။

အပေးအယူ အနေနဲ့ သူအမှုနိုင်ရင် ဆိုင်ခန်းလေးကို အခမဲ့ ဘယ်နှနှစ်ငှားမယ်ပေါ့ … အမှုရှုံးရင်တော့ အဲ့ဆိုင်ခန်းလေးကို ရောင်းပစ်ရတော့ မယ်ဆိုပြီတော့ပေါ့ ….။ဦးဘက လောဘတက်သွား တာရော …. ဆိုင်ခန်းလေးကို ဆုံးရှုံးမှာကြောက်တာရော…. မိတ်ဆွေကိုခင်မင်တာရော ကြောင့် မတရားသက်သေ လိုက်ပေးဖို့ လက်ခံလိုက်ပါတယ် ….။အမှုလဲနိုင် ပါတယ် …. အခန်းလေးကိုလဲ ဦးဘက အခမဲ့ ငှားခွင့် ဆိုင်ဖွင့် ခွင့်ရလိုက်တယ် …..။ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာဘူး …. ဦးဘတစ်ယောက် လုံးပါးပါးလာတယ် … စီးပွားရေးကျလာတယ် …. ။

သူ့ကို ငှားမယ့်သူမရှိတော့ဘူး …. သူ့ပစ္စည်းတွေကို လာဝယ်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူး ….။ပြီးတော့ ကျန်းမာရေး လဲ ချို့ယွင်းလာတယ် ….. (လေ ဖြတ်လိုက်သေးတယ် ထင်တယ်) ….တပည့်တွေ အများကြီးနဲ့ စီးပွားရေး အောင်မြင်နေတဲ့ ဦးဘ ၊ လူချစ်လူခင်များတဲ့ ဦးဘ တစ်ယောက် လေး ငါး နှစ်အတွင်းမှာ ချုံးချုံးကျသွားတယ် ….. အိမ်က အဖွားဆီ လာလည်တော့ တော်တော်စုတ်ပြတ်နေပါပြီ … သူမှားကြောင်းတွေလဲ ဖွင့်ပြောပြသွားတယ် …. သူ ကျမ်းစူးနေပါပြီတဲ့လေ ……..။နောင်တတွေရလို့ ဘုရားအလုပ် တရားအလုပ်တွေပဲ လုပ်တော့တယ်တဲ့ …. ။

သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြရင်း ဝမ်းနဲ ပန်းနဲ နဲ့ ငိုတယ် …..အဲ့နောက်ပိုင်း ဦးဘကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး ….အိမ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ ကြားရ သလို …. ဆင်းဆင်းရဲရဲ နဲ့ပဲ ဆုံးပါးသွားတယ်တဲ့ ….. ကျမ်းစူးတာ အဲ့လိုမျိုး သိပ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လူအများစုက ကျမ်းထုတ်ထဲ ဘာကျိန်စာပါမှန်းမသိဘဲ ကျမ်းကျိန်ပီး အလွယ်တကူပဲ မှားမှားမှန်မှန် ထွက်ဆိုချက်တွေပေးနေကြတာပါပဲ ….

မူရင်းပိုင်ရှင်အား Credit ပေးပါတယ်

Add a Comment

Your email address will not be published.