တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္း ၌ လူအစုအၿပဳံလိုက္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္သစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့၍ ယခုအခါ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနရာတခ်ိဳ႕ကို ေလာ့ခ္ေဒါင္းခ်ကာ ပိတ္ပင္ကန႔္သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ လူအစု လိုက္ အၿပဳံလိုက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ကူးစက္မႈလႈိင္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ လူေနရပ္ကြက္