ကပ္ဥပါဒ္တစ္ခုခု က်ေရာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ အတိတ္နိမိတ္၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

ကပ္ဥပါဒ္တစ္ခုခု က်ေရာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ အတိတ္နိမိတ္၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစရန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕႐ြာတို႔ ၌ ကပ္ ဥပါဒ္ ဆိုက္ေရာက္လိမ့္မည္ကို ႀကိဳတင္၍သိႏိုင္ေသာ အတိတ္နိမိတ္ထူးမ်ား ျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက သတိထားဆင္ျခင္၍ ေနထိုင္ပါေလာ့။

(၁) ေခြးသတၱဝါတို႔ အထူးဆူအူျခင္း

(၂) ေန႔အခါ၌ က်ီးသတၱဝါတို႔ အထူးဆူညံျခင္း

(၃) ညအခါ၌ အိမ္ေနရာသစ္ပင္တို႔မွ က်ီးသတၱဝါတို႔ ထႂကြလႈပ္ရွားျခင္း

(၄) ညအခါ၌ “ကုပ္က႐ူး” ေခၚေသာ ငွက္ဆိုးတို႔ ျမည္တြန္ျခင္း

(၅) ျမစ္႐ိုးျမစ္စဥ္ ၿမိဳ႕႐ြာတို႔မွာ မိမိတို႔ၿမိဳ႕႐ြာဆိပ္ကမ္းသို႔ တပ္ေလွ, တပ္သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္လာသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း

(၆) ကုန္းၿမိဳ႕ကုန္း႐ြာတို႔မွာ မိမိတို႔႐ြာသို႔ ကပ္ဆိုက္လာသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း

(၇) အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕႐ြာတို႔၌ ေနဝင္ရီတေရာအခါမွာ မိမိတို႔ၿမိဳ႕႐ြာသို႔ တပ္ခ်ီ၍လာသည္ကို ကိုယ္တိုင္ဒိ႒ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၈) မိမိတို႔ၿမိဳ႕႐ြာတြင္းသို႔ သရဲေခၚေသာ လူနီႀကီးမ်ားဝင္လာသည္, ဘီလူးေခၚေသာ လူနက္ႀကီးမ်ား ဝင္လာသည္, သားဘက္ေခၚေသာ လူျဖဴႀကီးမ်ား ဝင္လာသည္,ဝက္ေကာင္ႀကီးမ်ား ဝင္လာသည္, ႏြားမတန္းခန႔္ရွိေသာ ေခြးေကာင္ႀကီးမ်ား ဝင္လာသည္, တစ္ထြာတစ္မိုက္ခန႔္ အေမြးရွိေသာ ေရသူဘက္ေကာင္ႀကီးမ်ား ကုန္းသူဘက္ေကာင္ႀကီးမ်ား ဝင္လာသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း

(၉) အျခားအိမ္ေပၚ တိုက္ေပၚသို႔လည္းေကာင္း,မိမိအိမ္ေပၚ တိုက္ေပၚသို႔လည္းေကာင္း ထိုအေကာင္ႀကီးမ်ားတက္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း

(၁၀) ညအခါ၌ မိမိတို႔ၿမိဳ႕႐ြာတြင္းမွာ ထိုအေကာင္ႀကီးမ်ား သြားလာ၍ေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ဒိ႒ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း,မိမိတို႔ဝင္းထဲ ၿခံထဲ တိုက္ေနာက္ေဖး အိမ္ေနာက္ေဖးမ်ား၌ ကိုယ္တိုင္ဒိ႒ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

၁၁ ေနဝင္စအခါ ၿမိဳ႕႐ြာအနီးမွာ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၁၂) ညအခါ ျမစ္ေရထဲ အင္းေရထဲမွတက္လာ၍ ၿမိဳ႕တြင္း႐ြာတြင္းသို႔ ဝင္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း အိမ္ေပၚတိုက္ေပၚသို႔ တက္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္မက္ျခင္း

(၁၃) ျမစ္ဆိပ္မ်ား ေလွႏွင့္ေနၾကရာ ေနဝင္စအခါ ျမစ္ေရထဲမွ ဖြားခနဲ ဖြားခနဲ ေပၚၾက၍ ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းသို႔ဝင္ၾကသည္ကို ဒိ႒ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၁၄) ေရထဲမွေပၚလာ၍ မိမိတို႔ေလွေပၚသို႔ တက္လာသည္ကိုလည္းေကာင္း သူတစ္ပါးေလွေပၚသို႔တက္လာသည္ကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ဒိ႒ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၁၅) ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္း ဝင္းတြင္းၿခံတြင္းတို႔၌ မိန္းမနက္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၁၆) လူနည္းပါးေသာ အိမ္ႀကီး,တိုက္ႀကီး, ေက်ာင္းႀကီးမ်ား၌ အိမ္ေအာက္အိမ္ေပၚ တိုက္ေအာက္ တိုက္ေပၚေက်ာင္းေအာက္ ေက်ာင္းေပၚတို႔၌ ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၁၇) ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းသို႔ ဆင္ေတြဝင္သည္,က်ားေတြဝင္သည္, ႏြားေတြဝင္သည္, ကြၽဲေတြဝင္သည္ဟုျမင္မက္ျခင္း

(၁၈) ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းမွာ မီးေလာင္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း၊ ဓားျပတိုက္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ေသးပြဲ ဇာတ္ပြဲခံသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း

(၁၉) ေန႔အခါ၌ ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းသို႔ က်ားဝင္ျခင္း,သစ္ဝင္ျခင္း, ေတာယုန္ဝင္ျခင္း,သမင္,ဒရယ္စေသာေတာတိရစာၦန္တို႔ဝင္ျခင္း, ေတာၾကက္ေတြဝင္ျခင္း

(၂၀) အိမ္ေပၚ တိုက္ေပၚမွာ အခိုးတလူလူထသည္ကိုျမင္ရျခင္း

(၂၁) ညအခါ၌ ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းမွာ အပုပ္နံ႔လႈိင္ျခင္း

(၂၂) ၿမိဳ႕ေပၚ ႐ြာေပၚမွာ က်ီး, လင္းတမ်ားစြာတို႔ ဝဲျခင္း

(၂၃) ၿမိဳ႕ေပၚ ႐ြာေပၚမွာ မိုးတိမ္နီ၊ မိုးတိမ္ဝါတို႔ ေတာက္ျခင္း

(၂၄) ၿမိဳ႕တြင္း ႐ြာတြင္းမွာ ယင္ေကာင္ႀကီး, ယင္ေကာင္ငယ္တို႔ အထူး မ်ားျပားျခင္း

(၂၅) အိမ္တြင္း တိုက္တြင္းမွာ အိမ္ေျမာင္, ယင္ေကာင္,ႂကြက္သတၱဝါတို႔ က်၍ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း အေသေကာင္မ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ၾကျခင္း

(၂၆) ကြၽဲ,ႏြားသတၱဝါတို႔၌ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္လိုေသာ္ ညအခါ၌ ကြၽဲၿခံ ႏြားၿခံတို႔မွ ကြၽဲ ႏြားတို႔ တ႐ုန္း႐ုန္းရွိျခင္း, ေန႔အခါ ေတာအရပ္၌ ေတာခ်ဳံရွိရာတို႔မွ တ႐ုန္း႐ုန္း လန႔္ျခင္း

(၂၇) ျမင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ သိုး,ဆိတ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ကပ္ဥပဒ္ က်ေရာက္လိုေသာ္ ထိုနည္းတူ တစ္စုံတစ္ခု ေဖာက္ျပန္မႈ ေပၚလာျခင္း

ယခုေခတ္ ေဆးသိပၸံပညာအရ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၊ ေရာဂါပိုးလို႔ ဘယ္လိုပင္ သတ္မွတ္ၾကေပမယ္လို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္အရ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၊ ေရာဂါပိုး ဆိုတဲ့ အရာေတြဟာ ႐ုပ္သာ ရွိ၍ နာမ္ မရွိ။ စိတ္ မရွိတဲ့ အရာဝတၳဳေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ” ပါဏ ” လို႔ေခၚတဲ့ အသက္မရွိတဲ့ ထူးျခားေသာ ႐ုပ္ သက္သက္သာ ျဖစ္တယ္။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ႀကီးမား အားေကာင္းလြန္းလွတဲ့ သတၱဝါတို႔၏ အကုသိုလ္ကံ ပ်က္စီးဖို႔ အေၾကာင္း ကံမ်ား ဆုံစည္းလာခိုက္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႐ုပ္အထူးမ်ားကို ယခုေခတ္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန႔္ၾကားေတာ္မူခဲ့ဖူးပါတယ္။

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကေတာ့ အစိမ္းသရဲ သူဘက္ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ဘီလူးမ်ိဳးတို႔သည္သာလ်င္ ႀကီးက်ယ္သာ ေဘးဥပါဒ္ ကပ္ေရာဂါ တို႔ကို ျပဳႏိုင္ၾကကုန္၏လို႔ မိန႔္ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွာ ေရွးအစဥ္အဆက္ ပရိတ္႐ြတ္ျခင္းကို ျပဳပုံမွာ ၿမိဳ႕႐ြာတို႔၌ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ပါက ၿမိဳ႕႐ြာအႏွံ႔ သင့္တင့္ရာ ေနရာ၌ မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္ၿပီးလ်င္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ ကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး ၇ ရက္ပတ္လုံး ေန႔ /ညမစဲ အလွည့္က် ပရိတ္ႀကီးကို ႐ြတ္ဘတ္သရဇၩာယ္ ၾကကုန္၏။

ေနာက္ဆုံးေန႔၌ မဟာအာဋာနာဋိယသုတ္ ပရိတ္ႀကီးကို႐ြတ္ဖတ္ ၾကကုန္၏။ ငါးပါးသီလ ၿမဲျခင္း၊ အသားငါး စားေသာက္မႈနည္းျခင္း၊ပရိတ္႐ြတ္ပုံ ေနရာက်ျခင္း တို႔သည္ ကပ္ေရာဂါ အႏၲရာယ္ကို ကင္းေစႏိုင္၏။ ေန႔ညမစဲအလွည့္က် ျဖင့္ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး ပရိတ္႐ြတ္နည္းသည္ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ဒီဃာယုဝတၳဳမွာ လာ၏။

ေဝသာလီျပည္မွာ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္စဥ္က ရွင္အာနႏၵာ ပရိတ္႐ြတ္နည္းကား လူသန္လူျမန္ ကာလသား ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ၿခံရံလ်က္ လမ္းစဥ္တေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္သြား၍ ေနဝင္သည္မွ အ႐ုဏ္တက္သည့္ တိုင္ေအာင္ ရွင္အာနႏၵာက တိုင္၍ ေဝသာလီျပည္သား ကာလသားတို႔က ညီညီညာညာ ႐ြတ္ဆိုၾကျခင္းျဖင့္ ကပ္ေရာဂါ တို႔မွ ကင္းေဝး ကုန္၏။

(လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ ေရာဂႏၲရဒီပနီမွ) ထင္းရႉးေတာင္ ဆရာေတာ္

REF: MEDIA

UNICODE

ကပ်ဥပါဒ်တစ်ခုခု ကျရောက်တော့မည်ဆိုလျှင် ကြိုတင်သိရှိနိုင်သော အတိတ်နိမိတ်၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ

ကပ်ဥပါဒ်တစ်ခုခု ကျရောက်တော့မည်ဆိုလျှင် ကြိုတင်သိရှိနိုင်သော အတိတ်နိမိတ်၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကို စာဖတ်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

မြို့ရွာတို့ ၌ ကပ် ဥပါဒ် ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်ကို ကြိုတင်၍သိနိုင်သော အတိတ်နိမိတ်ထူးများ ဖြစ်စဉ်များပေါ်ပေါက်လာပါက သတိထားဆင်ခြင်၍ နေထိုင်ပါလော့။

(၁) ခွေးသတ္တဝါတို့ အထူးဆူအူခြင်း

(၂) နေ့အခါ၌ ကျီးသတ္တဝါတို့ အထူးဆူညံခြင်း

(၃) ညအခါ၌ အိမ်နေရာသစ်ပင်တို့မှ ကျီးသတ္တဝါတို့ ထကြွလှုပ်ရှားခြင်း

(၄) ညအခါ၌ “ကုပ်ကရူး” ခေါ်သော ငှက်ဆိုးတို့ မြည်တွန်ခြင်း

(၅) မြစ်ရိုးမြစ်စဉ် မြို့ရွာတို့မှာ မိမိတို့မြို့ရွာဆိပ်ကမ်းသို့ တပ်လှေ, တပ်သင်္ဘော ဆိုက်ကပ်လာသည်ဟု မြင်မက်ခြင်း

(၆) ကုန်းမြို့ကုန်းရွာတို့မှာ မိမိတို့ရွာသို့ ကပ်ဆိုက်လာသည်ဟု မြင်မက်ခြင်း

(၇) အချို့သောမြို့ရွာတို့၌ နေဝင်ရီတရောအခါမှာ မိမိတို့မြို့ရွာသို့ တပ်ချီ၍လာသည်ကို ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၈) မိမိတို့မြို့ရွာတွင်းသို့ သရဲခေါ်သော လူနီကြီးများဝင်လာသည်, ဘီလူးခေါ်သော လူနက်ကြီးများ ဝင်လာသည်, သားဘက်ခေါ်သော လူဖြူကြီးများ ဝင်လာသည်,ဝက်ကောင်ကြီးများ ဝင်လာသည်, နွားမတန်းခန့်ရှိသော ခွေးကောင်ကြီးများ ဝင်လာသည်, တစ်ထွာတစ်မိုက်ခန့် အမွေးရှိသော ရေသူဘက်ကောင်ကြီးများ ကုန်းသူဘက်ကောင်ကြီးများ ဝင်လာသည်ဟု မြင်မက်ခြင်း

(၉) အခြားအိမ်ပေါ် တိုက်ပေါ်သို့လည်းကောင်း,မိမိအိမ်ပေါ် တိုက်ပေါ်သို့လည်းကောင်း ထိုအကောင်ကြီးများတက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်း

(၁၀) ညအခါ၌ မိမိတို့မြို့ရွာတွင်းမှာ ထိုအကောင်ကြီးများ သွားလာ၍နေသည်ကို ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌ တွေ့မြင်ကြခြင်း,မိမိတို့ဝင်းထဲ ခြံထဲ တိုက်နောက်ဖေး အိမ်နောက်ဖေးများ၌ ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၁) နေဝင်စအခါ မြို့ရွာအနီးမှာ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၂) ညအခါ မြစ်ရေထဲ အင်းရေထဲမှတက်လာ၍ မြို့တွင်းရွာတွင်းသို့ ဝင်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း အိမ်ပေါ်တိုက်ပေါ်သို့ တက်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း မြင်မက်ခြင်း

(၁၃) မြစ်ဆိပ်များ လှေနှင့်နေကြရာ နေဝင်စအခါ မြစ်ရေထဲမှ ဖွားခနဲ ဖွားခနဲ ပေါ်ကြ၍ မြို့တွင်း ရွာတွင်းသို့ဝင်ကြသည်ကို ဒိဋ္ဌ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၄) ရေထဲမှပေါ်လာ၍ မိမိတို့လှေပေါ်သို့ တက်လာသည်ကိုလည်းကောင်း သူတစ်ပါးလှေပေါ်သို့တက်လာသည်ကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၅) မြို့တွင်း ရွာတွင်း ဝင်းတွင်းခြံတွင်းတို့၌ မိန်းမနက်ကြီးများကို တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၆) လူနည်းပါးသော အိမ်ကြီး,တိုက်ကြီး, ကျောင်းကြီးများ၌ အိမ်အောက်အိမ်ပေါ် တိုက်အောက် တိုက်ပေါ်ကျောင်းအောက် ကျောင်းပေါ်တို့၌ တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၁၇) မြို့တွင်း ရွာတွင်းသို့ ဆင်တွေဝင်သည်,ကျားတွေဝင်သည်, နွားတွေဝင်သည်, ကျွဲတွေဝင်သည်ဟုမြင်မက်ခြင်း

(၁၈) မြို့တွင်း ရွာတွင်းမှာ မီးလောင်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်း၊ ဓားပြတိုက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်း၊ ရုပ်သေးပွဲ ဇာတ်ပွဲခံသည်ဟု မြင်မက်ခြင်း

(၁၉) နေ့အခါ၌ မြို့တွင်း ရွာတွင်းသို့ ကျားဝင်ခြင်း,သစ်ဝင်ခြင်း, တောယုန်ဝင်ခြင်း,သမင်,ဒရယ်စသောတောတိရစ္ဆာန်တို့ဝင်ခြင်း, တောကြက်တွေဝင်ခြင်း

(၂၀) အိမ်ပေါ် တိုက်ပေါ်မှာ အခိုးတလူလူထသည်ကိုမြင်ရခြင်း

(၂၁) ညအခါ၌ မြို့တွင်း ရွာတွင်းမှာ အပုပ်နံ့လှိုင်ခြင်း

(၂၂) မြို့ပေါ် ရွာပေါ်မှာ ကျီး, လင်းတများစွာတို့ ဝဲခြင်း

(၂၃) မြို့ပေါ် ရွာပေါ်မှာ မိုးတိမ်နီ၊ မိုးတိမ်ဝါတို့ တောက်ခြင်း

(၂၄) မြို့တွင်း ရွာတွင်းမှာ ယင်ကောင်ကြီး, ယင်ကောင်ငယ်တို့ အထူး များပြားခြင်း

(၂၅) အိမ်တွင်း တိုက်တွင်းမှာ အိမ်မြောင်, ယင်ကောင်,ကြွက်သတ္တဝါတို့ ကျ၍ ရုတ်တရက်သေဆုံးသည်ကို တွေ့မြင်ကြခြင်း အသေကောင်များစွာကို တွေ့မြင်ကြခြင်း

(၂၆) ကျွဲ,နွားသတ္တဝါတို့၌ ကပ်ရောဂါကျရောက်လိုသော် ညအခါ၌ ကျွဲခြံ နွားခြံတို့မှ ကျွဲ နွားတို့ တရုန်းရုန်းရှိခြင်း, နေ့အခါ တောအရပ်၌ တောချုံရှိရာတို့မှ တရုန်းရုန်း လန့်ခြင်း

(၂၇) မြင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ သိုး,ဆိတ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ကပ်ဥပဒ် ကျရောက်လိုသော် ထိုနည်းတူ တစ်စုံတစ်ခု ဖောက်ပြန်မှု ပေါ်လာခြင်း

ယခုခေတ် ဆေးသိပ္ပံပညာအရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုးလို့ ဘယ်လိုပင် သတ်မှတ်ကြပေမယ်လို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်အရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုး ဆိုတဲ့ အရာတွေဟာ ရုပ်သာ ရှိ၍ နာမ် မရှိ။ စိတ် မရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ” ပါဏ ” လို့ခေါ်တဲ့ အသက်မရှိတဲ့ ထူးခြားသော ရုပ် သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်။

လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကြီးမား အားကောင်းလွန်းလှတဲ့ သတ္တဝါတို့၏ အကုသိုလ်ကံ ပျက်စီးဖို့ အကြောင်း ကံများ ဆုံစည်းလာခိုက် ကံအားလျော်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရုပ်အထူးများကို ယခုခေတ် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးလို့ သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ကြောင်း မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ဖူးပါတယ်။

လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးကတော့ အစိမ်းသရဲ သူဘက်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ဘီလူးမျိုးတို့သည်သာလျင် ကြီးကျယ်သာ ဘေးဥပါဒ် ကပ်ရောဂါ တို့ကို ပြုနိုင်ကြကုန်၏လို့ မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ရှေးအစဉ်အဆက် ပရိတ်ရွတ်ခြင်းကို ပြုပုံမှာ မြို့ရွာတို့၌ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ပါက မြို့ရွာအနှံ့ သင့်တင့်ရာ နေရာ၌ မဏ္ဍပ်များ ဆောက်ပြီးလျင် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ ကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ၇ ရက်ပတ်လုံး နေ့ /ညမစဲ အလှည့်ကျ ပရိတ်ကြီးကို ရွတ်ဘတ်သရဇ္ဈာယ် ကြကုန်၏။

နောက်ဆုံးနေ့၌ မဟာအာဋာနာဋိယသုတ် ပရိတ်ကြီးကိုရွတ်ဖတ် ကြကုန်၏။ ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း၊ အသားငါး စားသောက်မှုနည်းခြင်း၊ပရိတ်ရွတ်ပုံ နေရာကျခြင်း တို့သည် ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ်ကို ကင်းစေနိုင်၏။ နေ့ညမစဲအလှည့်ကျ ဖြင့် ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံး ပရိတ်ရွတ်နည်းသည် ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ ဒီဃာယုဝတ္ထုမှာ လာ၏။

ဝေသာလီပြည်မှာ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စဉ်က ရှင်အာနန္ဒာ ပရိတ်ရွတ်နည်းကား လူသန်လူမြန် ကာလသား ထောင်သောင်းများစွာ ခြံရံလျက် လမ်းစဉ်တလျှောက် လျှောက်သွား၍ နေဝင်သည်မှ အရုဏ်တက်သည့် တိုင်အောင် ရှင်အာနန္ဒာက တိုင်၍ ဝေသာလီပြည်သား ကာလသားတို့က ညီညီညာညာ ရွတ်ဆိုကြခြင်းဖြင့် ကပ်ရောဂါ တို့မှ ကင်းဝေး ကုန်၏။

(လယ်တီဆရာတော်ကြီး ရေးသားတော်မူသော ရောဂန္တရဒီပနီမှ) ထင်းရှူးတောင် ဆရာတော်

REF:     MEDIA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *